Detall

Auxiliar d'Ajuda a Domicili i Dependència


 • Descripció

  Auxiliar d'Ajuda a Domicili i Dependència


 • Organisme

  Massanassa
  Plaça de les Escoles Velles, 1
  Tel:961255500
  Fax:961251754


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea. Igualment, es podrà aplicar, independentment de la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyoles i els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents, o als del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques corresponents a la plaça que s'ha de cobrir, així com no patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca el normal desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball. Les persones que tinguen la condició de minusvàlides han d'acreditar, amb caràcter previ a l'inici del procediment de selecció, la seua aptitud en la forma determinada en l'article 38.2 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, i, en cas contrari, no seran admeses.
  c) No trobar-se incurs en cap causa d'incompatibilitat o d'incapacitat de les establides legalment.
  d) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Trobar-se en possessió d'una titulació que capacite per a la prestació del servei d'ajuda a domicili com a auxiliar d'Infermeria, tècnic en Atenció Sociosanitària o tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència. D'acord amb el Reial decret 1379/2008, d'1 d'agost, també poden exercir com a professionals d'ajuda a domicili i atenció a la dependència les persones en possessió del Certificat de Professionalitat en l'Atenció Sociosanitària a Personas en el Domicili (SAD). Serà vàlida l'obtenció de l'habilitació excepcional regulada en l'Ordre 8/2018, d'11 de setembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es regula el procediment d'obtenció de les habilitacions per a professionals que pertanguen a les categories d'auxiliar d'ajuda a domicili, cuidador o cuidadora, gericultor o gericultora i auxiliar ocupacional de centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  g) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible o impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  Banc Sabadell núm. ES52-0081-1299-04-000101250


 • Exempció / Reducció taxes

  Obtindran l'exempció els subjectes passius que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació, per a la qual cosa han de presentar, a fi d'acreditar fefaentment aquesta circumstància, el certificat del SEPE en el qual ha de constar la situació del desocupat i el fet de no ser perceptor de cap mena de subsidi.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI i, per al cas d'estrangers, document NIE o passaport.
  b) Còpia de la titulació requerida.
  c) Justificant bancari d'haver ingressat els drets d'examen o certificació expedida pel SEPE (Servei d'Ocupació Pública Estatal), en la qual es faça constar la situació de desocupació i la no-percepció de cap mena de subsidi.
  d) En una llista numerada, la documentació acreditativa dels mèrits que els aspirants al·leguen per a la valoració, mitjançant l'original o còpia del document, conforme a la base setena. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment.
  e) Informe de la vida laboral mitjançant el certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Massanassa (plaça Escoles Velles, núm. 1, Massanassa, 46470 València) o en la forma que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://va.massanassa.org/ver/1594/Oposicions.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar