Detall

Agent de la policia local


 • Descripció

  Agent de la policia local


 • Organisme

  Silla
  Plaça Del Poble, 1
  Tel:961200116
  Fax:961212223


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases]

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la present convocatòria al BOE


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tenir nacionalitat espanyola.
  b) No tenir una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) Mancar d'antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tenir almenys 18 anys d'edat i no excedir, si s'escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc, i si cal, utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No cap patir malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establertes en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es desplega la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, i tenir una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  número de compte: ES69 0081 1476 1200 0102 0707 del Banc de Sabadell


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exemptes de la taxa les persones següents:
  a) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
  b) Les persones que figuren com a desocupades, almenys durant el termini d'un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria Tindran una bonificació del 50% en el cas de famílies nombroses


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Procés de consolidació i estabilització d'ocupació temporal


 • Documentació / Informació

  Hauran de manifestar, sota la seua responsabilitat, comptar amb tots els requisits exigits i el compromís d'aportar la documentació acreditativa


 • Lloc de presentació

  Registre General (Oficina d'Atenció a la Ciutadania), ubicat a la plaça del Mercat Vell, número 4 de Silla. O per qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Serà NECESSARI enviar un correu electrònic a: seleccio.rrhh@silla.es, abans que finalitze el termini de presentació, a l'atenció de l'Àrea de Recursos Humans, comunicant la presentació de la instància per alguns d'aquests mitjans.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.silla.es/actualitat/tauler-administratiu


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: [Bases]

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar