Detall

Agent de la policia local


 • Descripció

  Agent de la policia local


 • Organisme

  Silla
  Plaça Del Poble, 1
  Tel:961200116
  Fax:961212223


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tenir nacionalitat espanyola.
  b) No tenir una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) Mancar d'antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tenir almenys 18 anys d'edat i no excedir, si s'escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc, i si cal, utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No cap patir malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establertes en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es desplega la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, i tenir una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  número de compte: ES69 0081 1476 1200 0102 0707 del Banc de Sabadell


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exemptes de la taxa les persones següents:
  a) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
  b) Les persones que figuren com a desocupades, almenys durant el termini d'un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria Tindran una bonificació del 50% en el cas de famílies nombroses


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Procés de consolidació i estabilització d'ocupació temporal


 • Documentació / Informació

  Hauran de manifestar, sota la seua responsabilitat, comptar amb tots els requisits exigits i el compromís d'aportar la documentació acreditativa


 • Lloc de presentació

  Registre General (Oficina d'Atenció a la Ciutadania), ubicat a la plaça del Mercat Vell, número 4 de Silla. O per qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Serà NECESSARI enviar un correu electrònic a: seleccio.rrhh@silla.es, abans que finalitze el termini de presentació, a l'atenció de l'Àrea de Recursos Humans, comunicant la presentació de la instància per alguns d'aquests mitjans.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.silla.es/actualitat/tauler-administratiu


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar