Detall

Conserge


 • Descripció

  Conserge


 • Organisme

  Almassora/Almazora
  Plaza Pere Cornell, 1
  Tel:964560001
  Fax:964563051


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el BOP de data 09/04/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat escolaritat (grup E)


 • Titulació

  Certificat escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  - Tindre 16 anys i no excedir l'edat de jubilació.
  - Tindre nacionalitat espanyola o ser nacional d'un dels països membres de la Unió Europea o d'un altre país estranger en els termes que estableix l'art. 57 de l'RDLeg 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  - Aptitud exigible per al càrrec, mitjançant l'aportació del corresponent certificat mèdic per part de la persona que resulte proposada per a la contractació.
  - No estar incursa en causes d'incompatibilitat o incapacitat per a contractar amb l'Administració pública.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  - Estar en possessió, com a mínim, del certificat d'escolaritat o equivalent. Les titulacions estrangeres han d'estar degudament homologades abans de finalitzar el termini de presentació d'instàncies.
  - Abonament dels drets d'examen de 25 €, excepte famílies nombroses o monoparentals, que serà de 20 €.
  - Estar en possessió del títol de coneixement del valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de nivell A2 o equivalent, atés que, en principi, les funcions que cal desenvolupar suposen una escassa relació directa amb la ciutadania.
  Qui no puga acreditar coneixements de valencià després de la superació de les proves selectives de la manera que s'indica en l'apartat anterior, ha de realitzar, en el termini màxim de 2 anys, l'exercici específic que es convoque i, si no el supera, assistir als cursos de perfeccionament que s'organitzen amb aquesta finalitat.

  Els requisits exigits s'han de tindre el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds que, en cada cas, s'establisca i s'han de mantindre durant el desenvolupament del procés i fins al nomenament o la contractació, si escau.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import dels drets d'examen es fixa en 25 €, excepte famílies nombroses o monoparentals; en aquest cas, es fixa en 20 €. Per a acreditar la condició de membre de família nombrosa o monoparental, cal presentar en el moment de la sol·licitud la documentació vigent i actualitzada que acredite la condició de la persona que vaja a gaudir del servei, que serà la següent:
  Família nombrosa: Títol de condició de família nombrosa vigent.
  Família monoparental: Títol de condició de família monoparental vigent.

  El pagament d'aquests drets s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització de l'oportuna autoliquidació a través del model oficial que, a aquest efecte, facilitarà el departament del SIAC, en què podrà fer el seu ingrés mitjançant el pagament amb targeta o bé acudir a alguna de les entitats bancàries col·laboradores amb la recaptació municipal.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'Alcaldia.
  Juntament amb la instància, s'han de presentar, almenys, els documents següents:
  - En cas que no s'autoritze l'accés per part de l'Ajuntament al document d'identificació de l'interessat, s'haurà d'acompanyar la fotocòpia d'aquest; en cas contrari, estarà eximit de presentar la còpia del DNI.
  -Justificant d'haver ingressat en concepte de drets d'examen.
  - Declaració jurada del fet de reunir tots i cada un dels requisits exigits en la convocatòria. Aquesta declaració estarà inclosa en el model d'instància que es pose a la disposició de les persones interessades en la pàgina web de l'Ajuntament.
  En el cas que la documentació presentada tinguera algun defecte, es concediran 5 dies hàbils per a esmenar-ho.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei de procediment administratiu comú, per a la qual cosa s'ha d'utilitzar, preferentment, la presentació telemàtica.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.almassora.es/ca/articulos/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar