Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Burjassot
  Plaza Emilio Castelar, 1
  Tel:963160500
  Fax:963900361


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir del dia de la publicació en el BOP d'11/04/2019


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de l'EBEP (Llei 5/2015).
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic Mitjà, o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, de conformitat amb el que disposa l'article 76 de l'EBEP (Llei 5/2015).
  d) No haver sigut imposada cap sanció disciplinària ni tindre-la cancel·lada o tindre dret a la seua cancel·lació en l'expedient personal.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat
  f) Tindre la capacitat funcional necessària, tant física com sensorial i psíquica, per a l'exercici de les tasques pròpies del lloc que s'ha d'exercir.


 • Documentació / Informació

  1. Document nacional d'identitat o passaport en vigor.
  2. Titulació exigida en la base tercera.
  3. Formulari d'autobaremació (annex III).
  4. Declaració responsable del fet de no haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació penal per a l'exercici de funcions públiques.
  5. Justificant de l'ingrés de la taxa corresponent, l'import de la qual són vint-i-un euros amb setanta-nou cèntims (21,79 €).


 • Lloc de presentació

  - Registre d'Entrada de l'Ajuntament.
  - Mitjançant la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Burjassot, www.burjassot.org


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://transparencia.burjassot.org/va/la-institucio/11-procesos-de-seleccion-y-provision-de-puestos-de-trabajo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar