Detall

TÈCNICS DE JOVENTUT


 • Descripció

  TÈCNICS DE JOVENTUT


 • Organisme

  Vinaròs
  Plaça Parroquial, 12
  Tel:964407700
  Fax:964407701


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. 10 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de 11/04/2019


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i memòria


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tenir complerts16 anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  b) Tenir la nacionalitat espanyola, d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o estrangers en els termes establits en l'art. 57 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  c) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
  d) Estar en possessió de la titulació universitària (grau, diplomatura, llicenciatura) d'Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri.
  Els títols obtinguts en l'estranger hauran d'estar homologats pel Ministeri d'Educació Espanyol.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per l'accés al cos o escala de funcionari. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu estat, en els mateixos termes l'accés a la funció pública.
  f) Atès que el lloc que implica contacte habitual amb menors, caldrà a més, NO haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, la prostitució i explotació sexual i corrupció de menors i el tràfic d'ésser humans. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals (creat per RD 1110/2015, d'11 de desembre) o una declaració responsable i autorització expressa a l'Ajuntament perquè comprove la seua veracitat.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  règim d'autoliquidació


 • Places

  Descripció de les places

  Programes de joventut subvencionats en el marc del Pla concertat de joventut 2019-2023 de municipalització de les
  polítiques integrals de joventut aprovat pel consell Rector de l'IVAJ i en previsió a futures contractacions temporals o nomenament interins que puguen sorgir en aquestes categories


 • Documentació / Informació

  a)Una declaració responsable en què es manifeste per l'aspirant que reuneix tots els requisits assenyalats en la convocatòria (base quarta).
  b)Una còpia del DNI.
  c)Una còpia de la titulació exigida.
  d)Document acreditatiu del pagament dels drets d'examen.
  e)Projecte de Joventut conforme base 10.1.
  f)Fotocòpia compulsada dels mèrits al·legats en la fase de concurs i full d'autobaremació (Annex I). No es valoraran aquells mèrits que no estiguen degudament acreditats en el moment de presentació de sol·licituds o formen part dels requisits d'accés al lloc al que s'aspira.


 • Lloc de presentació

  Registre General o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015,


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://vinaros.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar