Detall

Subaltern


 • Descripció

  Subaltern


 • Organisme

  Pedreguer
  Ayuntamiento, 7
  Tel:965760669
  Fax:965761949


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 142, de 14/06/2019.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat escolaritat (grup E)


 • Titulació

  Certificat escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat espanyola o de qualsevol estat a què siguen aplicables les condicions de l'article 57 de la Llei 5/2015.
  b) Haver complit els 16 anys i no excedir dels 65 en la data que acabe el termini de presentació d'instàncies.
  c) Tindre el títol d'estudis primaris.
  d) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) Tindre el permís de conduir B.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a formar part d'aquesta convocatòria s'han de dirigir a l'alcalde president d'aquest ajuntament.
  En les instàncies per a formar part d'aquesta convocatòria, el personal aspirant ha de manifestar que compleix tots i cada un dels requisits exigits en les bases generals i els documents que s'hagen de valorar en el concurs.


 • Lloc de presentació

  En el Registre general de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://pedreguer.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar