Detall

Assessor de Joventut


 • Descripció

  Assessor de Joventut


 • Organisme

  Mancomunitat Castelló Nord
  Tel:964416171
  Fax:964416129


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. 15 dies naturals a partir de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió d'una titulació universitària superior -llicenciatura o grau amb màster- d'Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri.


 • Requisits generals

  - Ser espanyol, ciutadà de la Unió Europea o, si escau, complir els requisits que estableix la legislació d'estrangeria.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació.
  - No patir una malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.


 • Documentació / Informació

  - Còpia del document nacional d'identitat.
  - Documents acreditatius de la titulació exigida en la convocatòria, així com dels mèrits i les circumstàncies al·legats que s'hagen de valorar.
  - Fotocòpia del permís de conduir B.
  - Currículum.
  - L'experiència professional s'ha d'acreditar amb els documents convenients (contractes i/o certificat de serveis prestats) i, a més, ineludiblement, mitjançant la certificació acreditativa de vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  - Els cursos oficials s'han d'acreditar-se amb la corresponent documentació degudament compulsada i especificant les hores i el temari a què respon el seu desenvolupament.
  - Els treballs o estudis realitzats han d'estar degudament justificats quant a la realització i l'edició corresponent pels organismes o les entitats corresponents.
  - Els interessats han d'aportar una instància conforme al model que figura en l'annex d'aquestes bases en què sol·liciten la participació en el procés selectiu.
  - Tots els interessats han d'aportar igualment, conforme al model que figura en l'annex de les presents bases, el full d'autobaremació degudament omplit i signat per aquests.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'aquesta corporació, a través de la seu electrònica de l'entitat, https://castellonord.sedelectronica.es, o en qualsevol de les formes previstes en l'art. 38.4 de la Llei 30/1992.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://castellonord.sedelectronica.es/?x=JdUbOIde-YElTc350QxHVA


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar