Detall

Netejadora


 • Descripció

  Netejadora


 • Organisme

  Vilanova d'Alcolea
  Major, 2
  Tel:964707032
  Fax:964707152


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, de data 11/04/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres Agrupacions Professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Titulació específica

  No es requereix una titulació d'accés; es valorarà el títol de l'ESO, el Graduat Escolar etc., i els cursos de formació relacionats amb l'ocupació en la fase de concurs de mèrits. Les titulacions obtingudes a l'estranger han de justificar-se amb la documentació corresponent que n'acredite l'homologació.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa (només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública).
  - No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Documentació / Informació

  En les sol·licituds (annex I) de participació en les proves d'accés corresponents, els aspirants han de fer constar que compleixen les condicions exigides en aquestes bases generals per a la plaça a la qual s'opte. Les sol·licituds s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI o document acreditatiu de la personalitat del sol·licitant.
  b) Certificat de la vida laboral del sol·licitant, actualitzat en la data de presentació de la sol·licitud i expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  A més d'això, s'ha d'acompanyar per a la valoració dels mèrits, aquella documentació que servisca per a acreditar els extrems que s'hagen de baremar:
  a) Curriculum vitae en què conste tota la informació referent als mèrits que s'hagen de valorar en aquesta convocatòria. El que no hi conste, no es tindrà en compte en la baremació dels mèrits pel tribunal qualificador. Cal que hi consten, almenys, els apartats següents: estudis, experiència laboral, altres mèrits addicionals.
  b) En cas de serveis prestats en l'Administració, còpia compulsada o original del certificat de prestació de serveis expedit per aquesta.
  c) En cas de treball per compte d'altri, còpia compulsada o original del certificat d'empresa o el contracte.
  d) Còpia compulsada o original de les titulacions acadèmiques.
  e) Còpia compulsada o original dels diplomes de cursos realitzats.
  f) Còpia compulsada o original del DARDE.
  g) Còpia compulsada o original del permís de conduir.
  h) Còpia compulsada o original de certificats d'empadronament.
  i) Qualsevol document que l'aspirant considere necessari per a acreditar mèrits baremables.

  Els certificats d'empresa o de prestació de serveis en una administració pública, el certificat de vida laboral i altres documents que no puguen acompanyar-se a la sol·licitud, podran substituir-se per una declaració responsable en la qual el candidat manifeste que els ha sol·licitat a les administracions o empreses corresponents.

  En cas que s'haja d'acreditar la situació de discapacitat, es farà mitjançant original o fotocòpia compulsada del certificat justificatiu del grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % expedit per l'òrgan competent.

  En tots els casos, la documentació ha de posar-se a disposició de l'Ajuntament amb anterioritat a l'inici de la valoració dels mèrits. Qualsevol document que es presente amb posterioritat no serà considerat a l'efecte de la baremació.


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://vilanovadalcolea.sedelectronica.es/?x=qfK*Wz04ykqqLDXRQbHc-g


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar