Detall

TÈCNIC AUXILIAR DE RECAPTACIÓ


 • Descripció

  TÈCNIC AUXILIAR DE RECAPTACIÓ


 • Organisme

  Carlet
  Avda. Caixa d'Estalvis, 1
  Tel:962530200
  Fax:962993533


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits els setze anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació, les dues edats referides a la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. Les persones amb alguna diversitat funcional han d'acreditar per mitjà dels certificats expedits per l'autoritat competent la compatibilitat per a l'exercici de les tasques. Si se sol·licita, s'establiran les adaptacions possibles de temps i mitjans perquè les persones amb discapacitat puguen realitzar les proves selectives en igualtat de condicions, sense perjudici, òbviament, de les incompatibilitats de les incapacitats amb l'exercici de les tasques o funcions corresponents al lloc de treball. A aquests efectes, els interessats han d'acreditar tant la seua condició de diversitat funcional com la seua capacitat per a l'exercici de les tasques o funcions del lloc al qual aspiren, per mitjà d'una certificació expedida per l'Institut Valencià de Serveis Socials o l'organisme amb competència en la matèria.
  d) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de *presentació de sol·licituds. Si és el cas, l'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o convalidació, si és el cas.
  e) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions semblants a les que exercia en el cas del personal laboral que haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  41,00 €


  Descripció de la taxa

  Número de compte: ES8720386314416000020077 de Bankia


 • Exempció / Reducció taxes

  Els aspirants que estan en situació de desocupació abonaran 5 euros, per a la qual cosa serà necessari aportar la documentació següent:
  - Certificat del SERVEF de la situació de desocupació.
  -Declaració jurada de no estar percebent cap mena de pensió o prestació.
  En cap cas, el pagament de la quantitat que correspon en concepte de participació en procés selectiu suposarà la substitució del tràmit de presentació de la instància de participació en procés selectiu dins del termini i en la forma escaient.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  a) Declaració expressa i formal del fet que es reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en la convocatòria a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.
  b) Resguard o justificant acreditatiu de l'ingrés de la quantitat fixada en la present convocatòria en concepte de taxa per drets d'examen.
  c) Els aspirants amb una diversitat funcional igual o superior al 33 % han de fer-ho constar en la sol·licitud a fi de tindre en compte la previsió per a les adaptacions de temps i mitjans que siguen procedents per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta de participants. Per a això, han d'aportar, juntament amb la sol·licitud, la certificació de la Conselleria de Benestar Social o l'òrgan competent d'altres administracions públiques que acredite una diversitat funcional igual o superior al 33 % i, si és procedent, per a l'adaptació de temps, un dictamen tècnic facultatiu segons s'especifica en el termini de presentació de sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  Preferiblement, en el model normalitzat oficial (annex II) que també es facilitarà a les persones interessades que els sol·liciten en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Carlet, situat al c/ Assumpció de Nostra Senyora, 1, de Carlet (València), o en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.carlet.es/va/listado-titulares/oposicions


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar