Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

policia local


 • Descripció

  policia local


 • Organisme

  Alcàntera de Xúquer
  Ausias March, 2
  Tel:962580402
  Fax:962580679


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) Mancar d'antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre almenys díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc, i si cal, utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potencia/pes no superior a 0,16 kw/kg.
  h) No patir malaltia o defecte físic algun que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima de 1,65 metres els homes i
  1,60 metres les dones


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  ES91 3058 2226 04 2732000035


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia compulsada de la titulació de batxiller o tècnic o equi-valent
  .b) Resguard acreditatiu del pagament previ dels drets d'examen, fixats en la quantitat de 100 €, segons el que s'estableix en l'ordenança fiscal reguladora, que seran satisfets mitjançant ingrés o transferèn-cia bancària en el compte de l'Ajuntament oberta en Cajamar, ofici-na d'Alcàntera de Xúquer amb el número següent: ES91 3058 2226 04 2732000035En el document d'ingrés o de transferència haurà de fer-se constar: "CONCURS - OPOSICIÓ PLACES POLICIA LOCAL ALCÀNTE-RA DE XÚQUER" i nom de l'aspirant. El pagament de la taxa es justificarà mitjançant original o fotocòpia compulsada del document que acredite haver ingressat els drets d'examenLa falta del pagament dels drets d'examen, o la realització del mateix fora del termini de presentació d'instàncies, determinarà l'exclusió de la persona aspirant .Els citats drets d'examen només seran retornats a les persones aspi-rants que no siguen admeses en el procediment selectiu d'acord amb el que es preveu en l'ordenança fiscal reguladora.
  c) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  d) A les instàncies també haurà d'acompanyar-se, en sobre tancat, la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen degudament compulsats, i que hagen de servir de base per a l'aplicació del barem del concurs. No es valorarà cap mèrit que no es justifique deguda-ment. No es tindrà en compte mèrit algun que no s'acredite durant el termini de presentació d'instàncies


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alcanteradexuquer.es/alcantera_es/viewpage.php?page_id=148


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar