Detall

Agent de policia local - consolidació d'ocupació temporal.


 • Descripció

  Agent de policia local - consolidació d'ocupació temporal.


 • Organisme

  Almàssera
  Plaza Mayor, 1
  Tel:961853750
  Fax:961859544


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases]

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) Mancar d'antecedents penals.
  d) Estar en possessió o haver complit les condicions per a l'obtenció del títol de Batxillerat Superior, Formació Professional de 2n grau, o equivalent, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies; l'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit per les persones aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, del Consell, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  ES18 3058 2158 44 2732000022; ha d'acreditar-se l'abonament de la taxa.


 • Places

  Nombre de places

  7

  Descripció de les places

  Agent mitjançant procediment de consolidació d'ocupació temporal.


 • Documentació / Informació

  a) Còpia del document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent.
  b) L'abonament dels drets d'examen, fixats en la quantitat de 60 euros, d'acord amb l'Ordenança per taxa per dret de participació en els procediments selectius de personal al servei de l'Ajuntament d'Almàssera. L'abonament ha d'efectuar-se en el compte restringit que, a aquesta fi, té obert aquesta corporació: ES18 3058 2158 44 2732000022; l'abonament d'aquesta taxa ha d'acreditar-se amb el resguard justificatiu de l'ingrés adherit a la instància.


 • Lloc de presentació

  Registre electrònic de l'Ajuntament (seu electrònica) o en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015. • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: [Bases]

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar