Detall

Coordinador esportiu.


 • Descripció

  Coordinador esportiu.


 • Organisme

  Burjassot
  Plaza Emilio Castelar, 1
  Tel:963160500
  Fax:963900361


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases específiques]

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o titulació anàloga equivalent.


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, o la d'un país membre de la Unió Europea, o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per aquesta i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, i en els termes previstos en l'art. 57 de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, per text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  Els aspirants de nacionalitat no espanyola han d'acreditar, mitjançant una declaració responsable o un altre mitjà admés en dret, que tenen un coneixement adequat de l'idioma espanyol, i se'ls podrà exigir, si escau, la superació d'unes proves amb aquesta finalitat.
  b) Edat: tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  c) Titulació: estar en possessió, o en condicions d'obtindre-la, dins del termini de presentació d'instàncies.
  Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o titulació anàloga equivalent.
  En el supòsit d'haver presentat un títol equivalent al que s'exigeix, ha d'acreditar-se mitjançant un certificat expedit per l'òrgan competent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació, i se n'ha d'adjuntar la traducció jurada.
  d) Compatibilitat funcional: No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca el normal acompliment de les funcions corresponents de l'escala i la categoria.
  e) Habilitació: no haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Els aspirants, la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola, no han d'estar sotmesos a sanció disciplinària o a condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública, i han d'adjuntar una declaració responsable respecte a això.

  Tots els aspirants han d'estar en possessió dels requisits enumerats en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Taxa ordinària


  28,93 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa podrà, així mateix, efectuar-se mitjançant el bàner que a aquesta fi tindrà habilitat aquesta corporació en la seua seu electrònica http://www.burjassot.org/va/).


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  En les instàncies de sol·licitud de participació en aquesta convocatòria, que han d'estar degudament omplides d'acord amb el model oficial que figura en l'ANNEX I, els aspirants han de manifestar que reuneixen totes les condicions i els requisits exigits en la base tercera, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, i es dirigiran al Sr. Alcalde President d'aquest ajuntament.

  La instància ha d'acompanyar-se de la documentació següent:
  1. Document nacional d'identitat.
  2. Document acreditatiu d'haver abonat el pagament de taxes per drets d'examen.
  3. Còpia compulsada de la titulació exigida com a requisit d'accés.

  Qui tinga la condició legal de persona amb diversitat funcional ho ha de fer constar expressament en la instància i és necessari que ho acredite mitjançant el certificat corresponent de l'òrgan administratiu competent. A més de superar els processos selectius, han d'acreditar que la seua diversitat funcional és compatible amb l'acompliment de les tasques pròpies del lloc al qual es presenta.


 • Lloc de presentació

  En el Registre general d'entrada de l'Ajuntament (pl. Emilio Castelar, 1), o en la forma que determina l'art. 16.4 i 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://transparencia.burjassot.org/va/la-institucio/11-procesos-de-seleccion-y-provision-de-puestos-de-trabajo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar