Detall

Conductor/maquinista de retroexcavadora


 • Descripció

  Conductor/maquinista de retroexcavadora


 • Organisme

  Mancomunidad Intermunicipal Hoya de Buñol-Chiva
  Tel:962504887
  Fax:962503668


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  D - Graduat escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat de la Unió Europea, o dels estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors. Ser cònjuge d'espanyols i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret o ser els seus descendents o els dels seus cònjuges menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.

  b) Tindre complits els 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima per a la jubilació forçosa.

  c) Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar, Formació Professional de 1r grau o equivalent. En cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  d) No haver sigut separat del servei de cap administració pública per mitjà d'expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

  e) No estar incurs en cap de les causes d'incapacitat i incompatibilitat de les contingudes en la legislació vigent per al personal al servei de l'Administració pública i local.

  f) Permís de conduir C1 o superior i el carnet professional de maquinista de retroexcavadora.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  Número de compte: ES87 2038 6196 46 640000 0188


 • Documentació / Informació

  El justificant que acredite l'abonament de la taxa per l'activitat administrativa de participació en proves de selecció de personal.


 • Lloc de presentació

  Registre de la Mancomunitat de Municipis de la Foia de Bunyol-Xiva, amb domicili al c/ Peset Aleixandre, s/n, de Yátova (València), en horari d'oficines, o bé a través dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://transparencia.mclahoya.es/ca/transparencia/perfil-del-contratante


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar