Detall

Agents de la Policia Local


 • Descripció

  Agents de la Policia Local


 • Organisme

  Calp
  Av. De Ifach, 16
  Tel:965833600
  Fax:965833304


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  TORN LLIURE: per a ser admesos a la realització de les proves selectives, els aspirants que accedisquen al torn lliure han de reunir els requisits següents en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre el títol de batxiller o tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. L'homologació i/o equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i ha d'estar degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  c) No patir cap malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'estableixen reglamentàriament contingudes en l'annex II, quadre d'exclusions mèdiques de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
  d) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  e) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) No tindre antecedents penals.
  g) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma.
  h) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig) o el permís de conducció de la classe A2 que autoritza per a conduir motocicletes amb una potència màxima de 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència (Reglament general de conductors aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  i) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les. Totes les condicions enumerades han de complir-les els aspirants l'últim dia en què acabe el termini de presentació d'instàncies, excepte les que es detallen en la lletra g, que es refereixen al moment de terminació de les
  proves selectives amb la publicació de la llista d'aprovats.


 • Places

  Nombre de places

  7

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 5 places
  - Torn de mobilitat: 2 places
  Les places convocades pel torn de mobilitat que no resulten cobertes s'afegiran a les places de torn lliure.

  Escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i auxiliars, enquadrades en l'escala bàsica, codi llocs 031-90, 032-90, 033-90, 036-90, 040-90, 051-90 i 059-90, incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2019 (DOGV núm. 8510, de 21/03/2019).


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a l'alcalde president d'aquest Ajuntament.
  En les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han d'efectuar una declaració responsable en què manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.

  Els aspirants que concórreguen pel torn lliure han d'acompanyar les instàncies dels documents següents:
  - Fotocòpia document nacional d'identitat.
  - Fotocopia titulació acadèmica.
  - Certificat d'antecedents penals.
  - Certificat mèdic en què s'ha de fer constar expressament que es compleix amb el quadre d'exclusions mèdiques recollides en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
  - Declaració jurada de no haver sigut separat, a través d'un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats
  autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  - Declaració jurada amb el compromís de portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  - Fotocòpia del permís de conduir que habilite per a la conducció de vehicles de les classes B i A.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en el Registre General, o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.calp.es/va/content/ocupaci%C3%B3-p%C3%BAblica


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar