Detall

Tècnic de joventut


 • Descripció

  Tècnic de joventut


 • Organisme

  Mancomunitat de Municipis de La Safor
  Tel:962965003
  Fax:962876607


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Permís de conducció tipus B i disposar de mitjà de locomoció


 • Requisits generals

  a)Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat de la Unió Europea, o aquells estats que en virtut de Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga d'aplicació la lliure circulació de treballadors. Ser cònjuge d'espanyols i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret o ser els seus descendents o els dels seus cònjuges menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.

  b)Tenir complits 16 anys d'edat i no excedir de l'edat establida per a la jubilació forçosa d'edat.
  c)Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions:-Diplomatura o grau en Educació Social-Diplomatura o grau en Treball Social-Llicenciatura o grau en Psicologia-Llicenciatura o grau en Pedagogia-Diplomatura o grau en Magisteri
  d)No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les seues funcions laborals.
  e)No haver estat separat del servei de cap administració pública per mitjà d'expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  f)No estar incurs en cap de les causes d'incapacitat i incompatibilitat de les contingudes en la legislació vigent per al personal al servei de l'Administració Pública i Local.
  g)No estar inscrit en el Registre Central de Delinqüents Sexuals, havent de presentar en el moment de la contractació el certificat negatiu, tal com s'indica en l'apartat 5 de l'article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor afegit per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés haurà d'efectuarse en el número de compte de titularitat d'aquesta Mancomunitat de BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA), IBAN ES23 0182 5941 4202 0046 3307 BIC BBVAESMM.


 • Documentació / Informació


  Es presentaran d'acord amb el model que apareix en la seu electrònica. El dit imprés es podrà obtenir en les oficines de la Mancomunitat i a través d'Internet consultant en la pàgina web de la Mancomunitathttp://www.mancomunitat-safor.es


 • Lloc de presentació


  Hauran de presentar-se preferentment per via telemàtica a través de la seu electrònica de l'entitat http://mancomunitatdelasafor.sedelectronica.es/), en cas contrari en el Registre de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, amb domicili a l'avinguda de la República Argentina, núm. 28, de Gandia, en horari d'oficines, o bé a través dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mancomunitat-safor.es/es/page/ofertes-docupacio-mancomunitat


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar