Detall

Tècnic/a mitjà/ana de Turisme


 • Descripció

  Tècnic/a mitjà/ana de Turisme


 • Organisme

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  - Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  L'aspirant, abans de fer l'ingrés de la taxa, s'ha de personar en les oficines de l'Ajuntament (Intervenció) a fi que es realitze l'autoliquidació corresponent. Amb el justificant de l'autoliquidació s'acudirà a la Caixa Rural Sant Josep de Nules i s'ingressarà la taxa en el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, amb la indicació del procés selectiu al qual correspon l'ingrés.
  En el cas que l'aspirant ingresse els drets d'examen mitjançant transferència bancària, gir postal o telegràfic, ha de fer constar el nom i els cognoms, el DNI i el procés selectiu al qual correspon, així com el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, de la Caixa Rural Sant Josep de Nules.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  1. Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcalde president i s'ha d'utilitzar el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex i que serà facilitat pel Registre General de l'Ajuntament.

  2. Documents que cal aportar:
  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris degudament omplits.
  b) Fotocòpia del DNI o original del DNI, només en cas de tramitació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules.
  c) Fotocòpia o original, només en cas de tramitació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules, de la titulació acadèmica exigida en la base TERCERA 3, o certificació que acredite haver realitzat tots els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En cas de titulacions homologades o equivalents exigides, l'aspirant ha d'aportar-ne l'equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  d) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen d'acord amb la base 4.6.

  3. Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions amb els altres participants, sense que s'establisquen exclusions per limitacions psíquiques o físiques, excepte en els casos en què siguen incompatibles amb l'acompliment de les tasques o funcions que han de desenvolupar. A aquests efectes, els aspirants amb discapacitat han de presentar una certificació de dictamen favorable que acredite la discapacitat, així com el certificat de compatibilitat expedit pel Centre d'Orientació, Diagnòstic i Tractament dels Serveis Socials de la Conselleria de Benestar Social o per un òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat que acredite la seua capacitat per a exercir les tasques i funcions de les places objecte d'aquesta convocatòria.
  En tot cas, les proves selectives s'han de dur a terme en condicions d'igualtat amb la resta d'aspirants.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'aquesta corporació, en horari d'oficina o de la manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas de tramitar la sol·licitud en la seu electrònica, es pot utilitzar la instància general amb la indicació de les dades que consten en el model de sol·licitud.
  En cas que la instància es presente en un organisme diferent a l'Ajuntament de Nules, cal avisar d'aquesta circumstància amb un correu electrònic dirigit a aquest ajuntament a l'adreça rrhh@nules.es.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://nules.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar