Detall

Tècnic/a arxiver/a


 • Descripció

  Tècnic/a arxiver/a


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea. També hi poden participar, independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació dels treballadors/ores.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol de grau en Informació i Documentació, llicenciatura en Documentació o títol universitari oficial de grau en Documentació equivalent, d'acord amb els plans d'estudi vigents, o haver complit les condicions per a obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació del títol.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral que haja sigut separat o inhabilitat.
  En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  En qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió en les proves selectives.


 • Documentació / Informació

  - Els qui desitgen participar en aquestes proves selectives, han de presentar omplit el document de 'Sol·licitud d'admissió en proves selectives d'ingrés a la funció pública. Autoliquidació', d'acord amb el model oficial, que ha de ser imprés des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es). Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.

  - En les dependències de l'Excm. Ajuntament de Castelló (punts d'informació multimèdia), es posaran a disposició de les persones interessades que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a aquesta pàgina web, omplir i imprimir el document. Amb el document de 'Sol·licitud d'admissió en proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació', ja omplit i imprés, s'efectuarà el pagament dels drets d'examen.

  - Juntament amb el document de 'Sol·licitud d'admissió en proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació', els aspirants han de presentar l'annex II - full d'autobaremació omplit.

  - Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el tinent d'alcalde delegat de Gestió Municipal aprovarà mitjançant una resolució la llista d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la pàgina web www.castello.es, i concedirà un termini de 10 dies hàbils per a interposar reclamacions. Si n'hi ha, seran acceptades o rebutjades en la resolució per la qual s'aprova la llista definitiva.


 • Lloc de presentació

  Una vegada formalitzada la instància i efectuat el pagament, tota aquesta documentació s'ha de presentar en el Registre general de l'Ajuntament (pl. Major, 1) o en els registres de les juntes de Districte Nord (pl. Primer Molí), Districte Sud (c/ Ricardo Catalá, cantó amb Joaquín Márquez), Districte Est (av. Germans Bou, 17), Districte Oest (pl. Lagunas de Ruidera - Mas Blau) i Districte Marítim (passeig Buenavista, 28 ), o en la forma prevista en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar