Detall

Psicòleg o psicòloga


 • Descripció

  Psicòleg o psicòloga


 • Organisme

  INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVASS)
  AV. DEL PORT, 108
  46023 València
  Tel:961971460
  Fax:961971461


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 16/04/2019.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Llicenciatura en Psicologia o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau en Psicologia.


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal fix, categoria de fisioterapeuta, en l'IVASS.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, d'un estat membre de la Unió Europea o ser nacional dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat de constitució de la Unió Europea. Així mateix, es podran presentar aspirants amb una nacionalitat diferent a l'esmentada en les condicions previstes en la normativa vigent.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei. A l'efecte de regular les condicions de contractació dels / de les menors d'edat, entre 16 i 17 anys, s'atendrà el que es disposa en la normativa legal respecte al treball a torns i nocturn.
  c) Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  En el moment de la incorporació al lloc, el Servei de Vigilància de la Salut de l'IVASS emetrà l'informe d'aptitud per al desenvolupament de les funcions del lloc i, en cas que no siga apte/a, s'entendrà que no reuneix els requisits exigits.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a una sanció disciplinària o, en cas contrari, no haver sigut cancel·lat del seu full de serveis o tindre'n dret a la cancel·lació, o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  El model d'ingrés de taxa es podrà obtindre accedint al portal https://www.ofertaempleopublicoivass.es
  Una vegada ingressada la taxa en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en el model, la justificació d'abonament dels drets d'examen s'ha de fer efectiva annexant, a través del portal https://www.ofertaempleopublicoivass.es, el document que justifique el pagament.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  a) Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això, senyalaran amb una ics (X), en l'apartat d'Exempcions, «Diversitat funcional», de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  b) Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa especial» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  c) Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa general» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  d) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, senyalaran amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions establides han de presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius d'aquesta exempció. En cas contrari, no podran formalitzar el contracte com a personal laboral fix de l'IVASS, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  - Torn d'accés lliure: 5 llocs
  - Torn de persones amb diversitat funcional: 1 lloc.

  Els llocs de treball que queden sense cobrir pel torn de persones amb diversitat funcional s'acumularan als del torn d'accés lliure i viceversa.
  Així mateix, els llocs de treball que queden sense cobrir pel torn de promoció interna de la respectiva convocatòria de psicòlegs s'acumularan als del torn d'accés lliure i diversitat funcional i viceversa.


 • Documentació / Informació

  Els interessats en aquestes proves selectives, per a poder omplir la sol·licitud d'inscripció, hauran d'haver annexat prèviament el document que justifique l'abonament de la taxa dels drets d'examen o, si escau, assenyalar la circumstància d'exempció d'aquesta.
  L'ompliment de la sol·licitud d'inscripció (annex I) s'efectuarà des del portal https://www.ofertaempleopublicoivass.es

  Només es pot optar a un dels torns convocats i en serà motiu d'exclusió la presentació de sol·licituds a diversos torns, de manera que se n'ha d'optar per un.

  Podran optar al torn de persones amb diversitat funcional les persones aspirants que complisquen els requisits enunciats en les bases, tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho indiquen expressament en la sol·licitud de participació.

  Les persones amb diversitat funcional que sol·liciten mesures d'adaptació per a la realització de les proves han d'assenyalar en la sol·licitud d'inscripció el tipus de diversitat funcional: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial. Així mateix, podran sol·licitar les mesures d'adaptació que necessiten d'acord amb la classificació següent:
  1) Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.
  2) Ampliació del temps de durada de la prova.
  3) Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió.
  4) Necessitat d'intèrpret, a causa de sordesa.
  5) Sistema Braille d'escriptura o ajuda d'una persona, per invident.
  6) Altres, cal especificar quines.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud d'inscripció, una vegada omplida, s'haurà d'imprimir i presentar, degudament signada, en qualsevol dels registres d'entrada de l'entitat o per qualsevol dels procediments establits en la normativa del procediment administratiu comú.

  Els registres de l'IVASS es troben situats en les adreces següents:
  - IVASS Elx Alacant: c/ Emilio Hernández Selva, 117, 03206 - Elx
  - IVASS València: c/ Amadeu de Savoia, 2, 46010 València
  - IVASS València: avinguda del Port, número 108, baix
  - IVASS Castelló: c/ Adoberies, 43, baix, 12003 Castelló de la Plana


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://bolsaempleoivass.es/cronograma.php


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar