Detall

Aparcador/a - Borses de caràcter extraordinari


 • Descripció

  Aparcador/a - Borses de caràcter extraordinari


 • Organisme

  CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S.A. (CACSA)
  AV. PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO, 7
  Tel:961974400


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. Del 6 de maig al 30 de juny de 2019, els dos inclosos.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Es requereix acreditar estar en possessió de les titulacions acadèmiques següents:
  1. Supervisor/a de Serveis d'Atenció al Públic: títol de Batxillerat o títol de tècnic o tècnica superior, o equivalents.
  2. Coordinador/a d'Animació Científica: títol de Batxillerat o títol de tècnic o tècnica superior, o equivalents.
  3. Personal d'Atenció al Públic: títol de Batxillerat o títol de tècnic o tècnica superior, o equivalent.
  4. Animador/a científic/a: títol de Batxillerat o títol de tècnic o tècnica superior, o equivalent.
  5. Aparcador/a: títol d'Educació Secundària Obligatòria o títol de tècnic o certificat de professionalitat de nivell 2.
  6. Auxiliar de Manteniment: títol de tècnic o certificat de professionalitat de nivell 2 en la família professional d'Electricitat i Electrònica o d'Instal·lació i Manteniment, o equivalents.
  7. Ajudant de Manteniment: títol de tècnic superior o certificat de professionalitat de nivell 3 en la família professional d'Electricitat i Electrònica o d'Instal·lació i Manteniment, o equivalents.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'aquells estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. Així mateix, s'hi podran presentar aspirants amb una nacionalitat diferent a l'esmentada anteriorment. Només serà necessari complir els requisits establits en la normativa vigent. Qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball oferit haurà d'acreditar, almenys, els permisos de treball i de residència en el moment de la contractació.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. A l'efecte de regular les condicions de contractació dels menors d'edat, entre 16 i 17 anys, s'atendrà el que disposa la normativa legal respecte al treball a torns i nocturn.
  d) No patir cap malaltia ni estar afectat/ada per cap limitació física, psíquica i/o sensorial que siga incompatible amb l'exercici de les funcions i/o tasques pròpies del lloc que s'exercirà. Per a acreditar aquest extrem i poder ser inclòs/osa en la borsa, l'aspirant ha d'aportar una declaració responsable, en la qual ho ha de fer constar. En el moment de la incorporació al lloc, el Servei de Vigilància de la Salut de CACSA emetrà l'informe d'aptitud per al desenvolupament de les funcions del lloc i, en cas de no ser apte, es procedirà a excloure'l de la borsa de treball. Sense perjudici de l'informe d'aptitud esmentat en el paràgraf anterior, els aspirants amb diversitat funcional han d'acompanyar a la sol·licitud d'inscripció en la borsa: el certificat de capacitats a l'efecte de demanda d'ocupació i el certificat de compatibilitat laboral, els dos emesos pel Centre d'Avaluació de Persones amb Diversitat Funcional.
  e) No haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) No haver-li sigut imposada sanció disciplinària en qualsevol administració pública o, en cas contrari, no haver sigut cancel·lada del seu full de serveis o tindre dret a la cancel·lació d'aquesta.
  g) No estar sotmés/esa a cap expedient disciplinari ni a cap procés penal en curs. No obstant això, en cas contrari es podrà sol·licitar la inclusió en la borsa, de manera que aquesta quedarà condicionada a la resolució que pose fi a l'expedient o el procés. En relació als apartats e, f, i g d'aquest article, tots els sol·licitants han d'omplir una declaració responsable. Els requisits han de complir-se l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i han de mantindre's durant tot el temps de permanència en la borsa. Si en qualsevol moment posterior a l'aprovació de la llista de persones admeses i excloses, fins i tot una vegada haja finalitzat el procés selectiu, s'adverteix alguna inexactitud o falsedat en les sol·licituds o en la documentació aportada per la persona interessada, aquesta es considerarà defecte irreparable i es resoldrà amb la seua exclusió en el procediment. En el moment en què es formalitze el contracte, s'haurà d'acreditar que es compleixen tots els requisits exigits per a ocupar el lloc.
  El candidat o candidata seleccionat/ada per a un lloc de treball que implique el contacte habitual amb menors ha de presentar, amb caràcter previ a la contractació, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, d'acord amb el que disposa la normativa vigent. En cas que el certificat siga positiu o si aquest no s'aporta, la contractació no es produirà.


 • Documentació / Informació

  1. Annex I de sol·licitud d'inscripció
  2. La documentació següent, en un sobre tancat:
  a) Fotocòpia del DNI/NIE o passaport.
  b) Documentació acreditativa de la titulació requerida per a l'acompliment del lloc.
  En relació amb els apartats e, f, i g dels requisits, els sol·licitants han d'omplir una declaració responsable.


 • Lloc de presentació

  1. Presencialment: Des del dia 6 de maig, en el REGISTRE GENERAL DE CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIÈNCIES SA, avinguda del Professor López Piñero (historiador de la medicina), núm. 7, 46013 VALÈNCIA. De 8.30 a 14.00 hores. La sol·licitud d'inscripció s'ha d'entregar en un sobre (un diferent per cada lloc sol·licitat).

  2. Per qualsevol dels procediments establits en la normativa del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud d'inscripció i la documentació requerida s'ha de presentar per cada lloc sol·licitat (un diferent per cada lloc sol·licitat).

  3. A partir de l'1 de juny, es podrà realitzar la inscripció telemàtica mitjançant DNI electrònic, certificat digital o CL@VE a través de la seu electrònica de la Ciutat de les Arts i les Ciències SAU.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=70663


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.cac.es/bolsa_cac/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar