Detall

Personal d'Atenció al Públic. Borses de caràcter extraordinari


 • Descripció

  Personal d'Atenció al Públic. Borses de caràcter extraordinari


 • Organisme

  CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S.A. (CACSA)
  AV. PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO, 7
  Tel:961974400


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. Del 6 de maig al 30 de juny de 2019, els dos inclosos.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Es requereix acreditar estar en possessió de les titulacions acadèmiques següents:

  1. Supervisor/a serveis atenció al públic: títol de batxiller o títol de tècnic o tècnica superior o equivalents.
  2. Coordinador/a animació científica: títol de batxiller o títol de tècnic o tècnica superior o equivalents.
  3. Personal atenció al públic: títol de batxiller o títol de tècnic o tècnica superior o equivalent.
  4. Animador/a científic/a: títol de batxiller o títol de tècnic o tècnica superior o equivalent.
  5. Aparcador/a: títol d'Ensenyament Secundari Obligatori o títol de tècnic o Certificat de Professionalitat de nivell 2.
  6. Auxiliar manteniment: títol de tècnic o Certificat De Professionalitat de nivell 2 en la família professional Electricitat i Electrònica o Instal·lació i Manteniment, o equivalents.
  7. Ajudant manteniment: títol de tècnic superior o Certificat de Professionalitat de nivell 3 en la família professional Electricitat i Electrònica o Instal·lació i Manteniment, o equivalents.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat de constitució de la Comunitat Europea. Així mateix, es podran presentar aspirants amb nacionalitat diferent de l'esmentada anteriorment i únicament serà necessari complir els requisits establits en la normativa vigent. Qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball oferit haurà d'acreditar almenys permís de treball i residència en el moment de la contractació.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. A l'efecte de regular les condicions de contractació dels menors d'edat, entre 16 i 17 anys, s'atendrà el que es disposa en la normativa legal respecte al treball a torns i nocturn.
  d) No patir cap malaltia ni estar afectat/ada per una limitació física, psíquica o sensorial que siga incompatible amb l'exercici de les funcions i/o tasques pròpies del lloc que es vol exercir. Per a poder incloure's en la borsa i acreditar aquesta circumstància, cal aportar la declaració responsable de la persona aspirant, en què n'ha de fer constància. En incorporar-se al lloc, el Servei de Vigilància de la Salut de CACSA emetrà l'informe d'aptitud per al desenvolupament de les funcions del lloc i, en cas que no siga apte, es procedirà a excloure'l de la borsa de treball. Sense perjudici de l'informe d'aptitud esmentat en el paràgraf anterior, les persones aspirants amb diversitat funcional hauran d'acompanyar la sol·licitud d'inscripció en la borsa amb el certificat de capacitats a l'efecte de demanda d'ocupació i amb el certificat de compatibilitat laboral emesos pel Centre d'Avaluació de Persones amb Diversitat Funcional.
  e) No haver sigut separat/ada per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) No haver-li sigut imposada cap sanció disciplinària en qualsevol administració pública o, en cas contrari, no haver sigut cancel·lada del seu full de serveis o tindre dret a la cancel·lació d'aquesta.
  g) No estar sotmés a cap expedient disciplinari ni procés penal en curs. No obstant això, en cas contrari, podrà sol·licitar-se la inclusió en la borsa, de manera que aquesta inclusió quedarà condicionada a la resolució que pose fi a l'expedient o el procés. En relació amb els apartats e, f, i g d'aquest article, totes les persones sol·licitants han d'omplir la declaració responsable. Els requisits hauran de complir-se l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el temps de permanència en la borsa. Si en qualsevol moment posterior a l'aprovació de la llista de persones admeses i excloses, fins i tot una vegada haja acabat el procés selectiu, s'adverteix qualsevol inexactitud o falsedat en les sol·licituds o en la documentació aportada per la persona interessada, aquesta es considerarà un defecte irreparable i es resoldrà amb l'exclusió en el procediment. En el moment en què se subscriga
  el contracte, haurà d'acreditar que compleix tots els requisits exigits per a ocupar el lloc. El candidat o la candidata seleccionada per a un lloc de treball que implique contacte habitual amb menors haurà de presentar, amb caràcter previ a la contractació, el certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals, d'acord amb el que es disposa en la normativa vigent. En cas que el certificat siga positiu o no s'aporte, la contractació no es produirà.


 • Documentació / Informació

  1. Annex I de sol·licitud d'inscripció.
  2. La documentació següent, en un sobre tancat:
  a) Fotocòpia del DNI/NIE o passaport.
  b) Documentació acreditativa de la titulació requerida per a l'acompliment del lloc.
  En relació amb els apartats e, f, i g dels requisits, els sol·licitants han d'omplir una declaració responsable.


 • Lloc de presentació

  1. Presencialment: des del dia 6 de maig, en el REGISTRE GENERAL DE CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIÈNCIES SA, avinguda del Professor López Piñero (historiador de la medicina), núm. 7, 46013 VALÈNCIA. De 8.30 a 14.00 hores. La sol·licitud d'inscripció s'ha d'entregar en un sobre (un diferent per cada lloc sol·licitat).

  2. Per qualsevol dels procediments establits en la normativa del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud d'inscripció i la documentació requerida s'ha de presentar per cada lloc sol·licitat (un diferent per cada lloc sol·licitat).

  3. A partir de l'1 de juny, es podrà realitzar la inscripció telemàtica mitjançant DNI electrònic, certificat digital o CL@VE a través de la seu electrònica de la Ciutat de les Arts i les Ciències SAU.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=70667


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.cac.es/bolsa_cac/?lang=va_ES


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar