Detall

Tècnic/a d'Administració. Convocatoria 5/2018


 • Descripció

  Tècnic/a d'Administració. Convocatoria 5/2018


 • Organisme

  INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM)
  C/ GUILLEM DE CASTRO, 118
  Tel:963176600
  Fax:963176603


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Nomenament de tribunal

 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Diplomatura en Gestió i Administració Pública, i hi podran concórrer els que tinguen un títol universitari oficial de llicenciatura o grau, o equivalents, en Dret o Gestió i Administració Pública que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades en el lloc.

  IDIOMES
  - Anglés nivell B1 o equivalent respecte al Marc Europeu de Referència, acreditat amb la possessió del corresponent certificat expedit o homologat per l'Escola Oficial d'Idiomes, les universitats o els organismes oficials d'ensenyament d'idiomes.
  - Valencià grau mitjà, acreditat amb la possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o, si no es té, ser nacional d'un altre estat, sempre que es complisquen els requisits establits en l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  - Edat: tindre la majoria d'edat laboral i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Quant al requisit de titulació: els aspirants amb titulacions acadèmiques professionals obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  - Habilitació: no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Lloc núm.: 106
  Denominació: tècnic/a mitjà/ana Administració
  Grup: B
  Nivell: 20
  Complement específic: E029
  Forma de provisió: concurs
  Naturalesa: laboral
  Adscripció orgànica: cap de Gestió Administrativa
  Localitat: Alcoi/València


 • Documentació / Informació

  Sol·licitud conforme al formulari de l'annex II, acompanyada de:
  - Fotocòpia del DNI
  - Currículum conforme al formulari de l'annex III.


 • Lloc de presentació

  Registre de l'IVAM (c/ Guillem de Castro, 118. València 46003. Horari 09.00 a 14.00 hores) o en la resta de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a la qual cosa s'ha d'anunciar el seu enviament per correu electrònic a g.administrativa@ivam.es


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.ivam.es/beques-i-convocatories/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar