Detall

MONITOR DE NATACIÓ


 • Descripció

  MONITOR DE NATACIÓ


 • Organisme

  L'Alcúdia de Crespins
  Plaça Constitució, 3
  Tel:962241714
  Fax:962244565


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  D - Graduat escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals


  1.Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels restants Estats membres de la Unió Europea o d'aquells Estats a què s'aplique la lliure circulació de treballadors/es, dins del que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre, d'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres Estats membres de la Unió Europea, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.
  Així mateix, poden accedir als llocs de naturalesa laboral, les persones estrangeres que es troben en situació de legalitat a Espanya i que siguen titulars de la documentació que els habilite per a residir i accedir sense limitacions al mercat laboral, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i a la seua integració social, i posterior modificació per Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
  2.Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa. Si és el cas, no excedir l'edat màxima establida per a l'accés al corresponent lloc de treball de conformitat amb la normativa específica que se li aplique.
  3.No patir malaltia o defecte físic que l'incapacite per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc a que s'opta.
  Codi Validació: AQ4YTLDDM7FX92KE6XSC9653A | Verificació:http://alcudiadecrespins.sedelectronica.es/
  Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 12
  4.No trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  5.No haver estat separat/ada per un expedient disciplinari, de qualsevol administració o càrrec públic. Així mateix, no trobar-se en cap causa d'incompatibilitat que arrepleguen les lleis.
  a)Estar en possessió de la titulació de Graduat en EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA o equivalent, o complides les condicions per a obtindre-la en la data que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. Les titulacions obtingudes en l'estranger hauran de justificar-se amb la documentació que acredite la seua homologació. El títol s'aportarà en el moment de la sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'article 76 i disposició transitòria tercera del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b)Estar en possessió del títol oficial de monitor/a de natació o superiors emesos per entitat amb capacitat suficient per emetre dita titulació, o certificat acreditatiu d'haver finalitzat, expedit d'acord amb la legislació vigent.


 • Documentació / Informació

  -Fotocòpia del DNI i, per al cas d'estrangers o estrangeres, document NIE o passaport i documentació que acredite el permís de residència i de possibilitat d'accés al mercat laboral.
  -Documentació acreditativa de la titulació que habilita per a l'exercici del lloc de treball a què desitgen inscriure's.
  -Documentació acreditativa dels mèrits que la persona interessada fa valer, de conformitat amb el barem corresponent. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en eixe moment.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://alcudiadecrespins.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar