Detall

Treballador/a social


 • Descripció

  Treballador/a social


 • Organisme

  Artana
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:964611011
  Fax:964611061


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors bases (ampliació de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a. Ser espanyol, ciutadà de la Unió Europea o dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes previstos per la llei estatal que regula aquesta matèria.
  b. Tindre la titulació de diplomatura o grau en Treball Social o equivalent.
  c. No tindre un defecte ni patir una malaltia que impedisca l'acompliment de les funcions objecte del contracte.
  d. No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  e. No haver sigut acomiadat laboralment per una causa imputable al treballador en virtut de sentència ferma.
  f. Tindre complits 18 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  g. Disposar de permís de conduir B1 i de vehicle propi, atés el caràcter itinerant del servei que s'ha de prestar.


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia compulsada del DNI o documentació acreditativa equivalent.
  - Currículum.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació de diplomatura o grau en Treball Social o equivalent.
  - Certificat expedit per la Junta Qualificadora del nivell de coneixements de valencià.
  - Documentació pertinent que acredite l'experiència professional en el lloc de treballador/a social: certificat d'empresa i vida laboral.
  · Còpia de certificats o diplomes de cursos que l'aspirant considere necessaris per a acreditar mèrits baremables i relacionats amb el lloc de treball objecte d'aquesta contractació, en els quals s'especifique el nombre d'hores.
  · Formulari d'autobaremació (annex II) degudament omplit.
  · Les persones aspirants amb discapacitat han de fer-ho constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament d'Artana, els dies laborables de 9.00 hores a 14.00 hores.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.artana.es/vecinos/noticias


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar