Detall

Auxiliar d'ajuda a domicili


 • Descripció

  Auxiliar d'ajuda a domicili


 • Organisme

  Cullera
  Plaza La Virgen, 5
  Tel:961720000
  Fax:961720041


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  - Nacionalitat: Tindre la nacionalitat espanyola, o la d'un país membre de la Unió Europea, o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per aquesta i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat de la Unió Europea, i en els termes previstos en l'art. 57 de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  Les persones aspirants de nacionalitat no espanyola han d'acreditar, mitjançant una declaració responsable o un altre mitjà admés en dret, que tenen un coneixement adequat de l'idioma espanyol i se'ls podrà exigir, si escau, la superació de proves amb aquesta finalitat.
  - Titulació:
  la titulació exigida serà la corresponent per a cada procés selectiu convocat, i cal estar-ne en possessió o en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En el cas d'haver presentat un títol equivalent a l'exigit, s'haurà d'acreditar mitjançant un certificat expedit per l'òrgan competent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació, i se n'ha d'adjuntar la traducció jurada.
  - Edat: tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  - Compatibilitat funcional: No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca el normal acompliment de les corresponents funcions de l'escala i categoria.
  - Habilitació: No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  47,55 €


  Descripció de la taxa

  IBAN ES68-0049-0093-1120-10460585 BANCO SANTANDER
  IBAN ES11-0081-0315-6100- 01192830 BANC DE SABADELL


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions.

  U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  a) Justificant de l'ingrés de la taxa corresponent segons el que disposa l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen, que s'han de satisfer dins del termini previst per a la presentació d'instàncies mitjançant un ingrés o transferència bancària en el compte obert en les entitats següents:
  M. I. Ajuntament de Cullera. Drets d'examen.
  IBAN ES68-0049-0093-1120-10460585
  IBAN ES11-0081-0315-6100-01192830
  BANCO SANTANDER
  BANC DE SABADELL

  El pagament de la taxa s'ha de justificar mitjançant un original o una fotocòpia compulsada del document que acredite haver ingressat els drets d'examen.
  La falta de pagament dels drets d'examen o el pagament fora del termini de presentació d'instàncies determinarà l'exclusió de la persona aspirant.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrades de Documents de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.cullera.es/va/page/seleccionar-tipo-ocupacion-publica


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar