Detall

Agent de Policia Local. Consolidació d'ocupació temporal.


 • Descripció

  Agent de Policia Local. Consolidació d'ocupació temporal.


 • Organisme

  Llíria
  Plaça Major, 1
  Tel:962798282
  Fax:962790796


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si l'últim dia fora dissabte, diumenge o festiu, es prorrogarà al primer dia següent hàbil.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, del Consell, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  i) Abonar la taxa de 63,80 € establida en l'ordenança fiscal de la taxa per l'activitat administrativa de realització de proves de selecció de personal en places de policia local.


 • Taxa ordinària

  63,80 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha d'efectuar:
  1. Mitjançant el model d'autoliquidació que es facilitarà a l'Ajuntament de Llíria (Oficina de Recaptació i Gestió Tributària, situada a la plaça Major, 11), per a la qual cosa ha d'aportar una fotocòpia del DNI i indicar que sol·licita aquesta autoliquidació per al pagament de taxa per a participar en el procés de selecció de places d'agent de policia local (torn lliure/ mobilitat).

  2. Sol·licitant per correu electrònic el model d'autoliquidació en recaudacion@lliria.es i indicar, en aquest cas, les dades següents:
  - Nom i cognoms
  - Número d'identificació fiscal (NIF):
  - Adreça postal (a l'efecte de notificacions) en què s'indique:
  1- Carrer, plaça o via amb número de portal i porta.
  2- Codi postal
  3- Localitat
  4- Província
  - Procés selectiu al qual es dirigeix la sol·licitud.
  L'ingrés s'ha de justificar mitjançant el document de pagament emés per l'entitat bancària.


 • Places

  Nombre de places

  10

 • Documentació / Informació

  1. Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s'han de presentar per mitjans electrònics, d'acord amb el model que consta en la seu electrònica de l'Ajuntament de Llíria (https://sede.lliria.es) (Catàleg de tràmits / Recursos Humans - Sol·licitud de participació procés selectiu d'agents de la policia local en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal), i en la pàgina web d'aquest (www.lliria.es), en què consta que la persona candidata reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases.

  2. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  a) Document original acreditatiu d'haver ingressat la taxa per drets d'examen (resguard d'ingrés emés per l'entitat bancària).
  b) En cas de sol·licitar l'exempció de proves físiques, haurà d'aportar-se el certificat de superació d'aquestes proves en les condicions establides en les aquestes bases.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds i la resta de documentació per a prendre part en la present convocatòria s'han de presentar per mitjans electrònics en la seu electrònica de l'Ajuntament de Llíria (https://sede.lliria.es) (Catàleg de tràmits / Recursos Humans - Sol·licitud de participació procés selectiu d'agents de la policia local en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal), o en qualsevol registre electrònic dels establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lliria.es/va/tablondeanuncios


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar