Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Llíria
  Plaça Major, 1
  Tel:962798282
  Fax:962790796


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds. L'equivalència o homologació de títols s'ha d'acreditar per mitjà d'una certificació expedida per l'Administració educativa.
  e) Haver complit díhuit anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, i tindre una alçada mínima de 1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  i) Abonar la taxa establida.


 • Taxa ordinària

  63,80 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha d'efectuar:
  1. Mitjançant el model d'autoliquidació que es facilitarà a l'Ajuntament de Llíria (Oficina de Recaptació i Gestió Tributària, situada a la plaça Major, 11), per a la qual cosa cal aportar una fotocòpia del DNI i indicar que se sol·licita aquesta autoliquidació per al pagament de la taxa per a participar en el procés de selecció de places d'agent de policia local (torn lliure / mobilitat).

  2. Sol·licitant per correu electrònic el model d'autoliquidació en recaudacion@lliria.es i indicar, en aquest cas, les dades següents:
  - Nom i cognoms
  - Número d'identificació fiscal (NIF):
  - Adreça postal (a l'efecte de notificacions) en què s'indique:
  1- Carrer, plaça o via amb número de portal i porta.
  2- Codi postal
  3- Localitat
  4- Província
  - Procés selectiu al qual es dirigeix la sol·licitud.
  L'ingrés s'ha de justificar mitjançant el document de pagament emés per l'entitat bancària.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 2 places
  - Torn de mobilitat: 1 plaça


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en el procés selectiu s'han de presentar per mitjans electrònics, d'acord amb el model que consta en la seu electrònica de l'Ajuntament de Llíria (https://sede.lliria.es) (Catàleg de tràmits / Recursos Humans - Sol·licitud de participació procés selectiu d'agents de la policia local torn lliure), i en la pàgina web d'aquest (www.lliria.es), on consta la declaració responsable de reunir tots els requisits de la convocatòria referits a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, i s'han de comprometre a acreditar-los amb posterioritat en cas que siguen seleccionats, així com a prestar el preceptiu jurament o promesa. Les sol·licituds s'han de presentar signades per la persona sol·licitant.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  - Document original acreditatiu d'haver ingressat la taxa per l'activitat administrativa de realització de proves de selecció de personal (resguard de pagament emés per l'entitat bancària).
  - Justificant de l'abonament bancari de la taxa.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds i la resta de documentació per a prendre part en la present convocatòria s'han de presentar per mitjans electrònics en la seu electrònica de l'Ajuntament de Llíria (https://sede.lliria.es) (Catàleg de tràmits / Recursos Humans - Sol·licitud de participació procés selectiu d'agents de la policia local torn lliure) (Catàleg de tràmits / Recursos Humans - Sol·licitud de participació procés selectiu d'agents de la policia local torn de mobilitat), o en qualsevol registre electrònic dels establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lliria.es/va/page/oposicions


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar