Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Agent de la Policia Local - Mitjançant procés de consolidació d'ocupació temporal


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - Mitjançant procés de consolidació d'ocupació temporal


 • Organisme

  Carcaixent
  Plaça Major, 1
  Tel:962457600
  Fax:962433889


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre cap inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic, o equivalent. L'equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit per les persones aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, 18 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, mitjançant una declaració jurada, a portar armes de foc, i si cal, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca el compliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, i tindre una altura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  i) Estar en possessió del certificat del Grau Elemental de coneixements del valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, o un altre equivalent homologat.


 • Taxa ordinària

  81,00 €


  Descripció de la taxa

  https://autoliquidaciones.carcaixent.es:405/?codigo=375&idi=


 • Exempció / Reducció taxes

  El personal que hi participe podrà acollir-se a les bonificacions establides en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives (drets d'examen) convocades per l'Ajuntament de Carcaixent per a l'ingrés de personal funcionari i laboral; per a la qual cosa, si escau, cal incorporar els documents acreditatius de les bonificacions i/o exempcions aplicades.


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentació / Informació

  1. Fotocòpia del DNI.
  2. Fotocòpia de la titulació exigida degudament compulsada.
  3. Fotocòpia del permís de conduir de les classes B i A2, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació de potència/pes no superior a 0,16 kW/kg; o manifestar que es troben en condicions d'obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  4. Fotocòpia compulsada del certificat de coneixements de valencià nivell elemental, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent.
  5. Justificant del pagament dels drets d'examen, que es fixen en 81 euros. Pagament Per mitjà d'una carta de pagament, que s'obté a través de la pàgina web municipal: https://autoliquidaciones.carcaixent.es:405/?*codigo=375&*idi= [Nota informativa: s'omplin les dades personals indicant epígraf A "Funcionari/Laboral fix" i apartat "5. Policía Local". D'aquesta manera, s'obté la carta de pagament que es pot satisfer immediatament per mitjà de l'opció de pagament en línia, amb targeta de crèdit o dèbit, o pot imprimir-se i realitzar l'ingrés en qualsevol entitat bancària col·laboradora o els seus caixers automàtics.]


 • Lloc de presentació

  Registre d'Entrada municipal situat a la plaça Major, 1 (46740, Carcaixent. València) o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://carcaixent.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar