Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Socorrista


 • Descripció

  Socorrista


 • Organisme

  Estivella
  Nadal I Llorens, 2
  Tel:962628062
  Fax:962628635


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió del títol de Socorrista Aquàtic (o grau equivalent o superior en Salvament i Socorrisme; en aquest cas, s'ha d'acreditar expressament aquesta equivalència).
  - Estar en possessió del certificat de coneixement del valencià, grau elemental.
  - Tindre disponibilitat de mitjà de transport per al desplaçament al lloc de treball (ateses les circumstàncies de connectivitat del municipi amb els mitjans públics de transport) que acredite la presència al lloc de treball durant tota la durada del contracte.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Comunitat Europea, en els termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre, així com aquells amb els quals hi haja un tractat internacional que preveja aquesta possibilitat.
  Els nacionals d'estats no comunitaris amb residència legal a Espanya podran accedir en les condicions definides per la legislació vigent en matèria d'estrangeria i les normes que la despleguen.
  - Estar en possessió del títol de graduat en ESO o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Les titulacions obtingudes en l'estranger han de justificar-se amb la documentació que n'acredite l'homologació.
  - Tindre complits els setze anys d'edat, amb les limitacions establides en la legislació laboral.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions semblants a les que exercia en el cas del personal laboral en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisquen el desenvolupament de les funcions del lloc de treball.
  - No trobar-se afectat per cap de les causes d'incompatibilitat previstes en la normativa vigent en la matèria.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Sistema d'accés: torn lliure
  Jornada laboral: parcial 50 % (de dilluns a diumenge)


 • Documentació / Informació

  Els aspirants que vulguen prendre part en la convocatòria han d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex I.
  Juntament amb la instància, s'ha de presentar la documentació següent:
  1. Fotocòpia compulsada del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat (NIE o, si escau, passaport).
  2. Documentació justificativa dels mèrits que s'hagen de valorar en la fase de concurs. Aquests hauran de ser originals o còpia compulsada dels originals.
  3. Documents acreditatius de la titulació exigida en la convocatòria (original o còpia compulsada).
  La compulsa dels documents originals requerits es podrà fer en les oficines municipals, abans de l'exhibició i comprovació.


 • Lloc de presentació

  En el Registre Municipal situat al c/ Nadal i Llorens, 2. També es podran presentar en qualsevol de les altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas que s'opte per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents al propi de l'Ajuntament d'Estivella o les oficines de Correus, s'haurà d'enviar, dins del termini de presentació de sol·licituds i via correu electrònic (estivella_alc@gva.es) una còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada. Sense la concurrència dels dos requisits, la sol·licitud no serà admesa si es rep amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.estivella.es/va/page/recursos-humans


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar