Detall

TÈCNIC PER A SUPERVISAR L'EXECUCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ QUE S'ESTÀ ESTUDIANT, AIXÍ COM PER A REALITZAR UN SEGUIMENT DE LA CORRECTA PRESTACIÓ DEL SERVEI


 • Descripció

  TÈCNIC PER A SUPERVISAR L'EXECUCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ QUE S'ESTÀ ESTUDIANT, AIXÍ COM PER A REALITZAR UN SEGUIMENT DE LA CORRECTA PRESTACIÓ DEL SERVEI


 • Organisme

  Diputació Provincial d'Alacant: CONSORCI DE PLA ZONAL DE RESIDUS 6 ÀREA DE GESTIÓ A1
  Avinguda de l'Estació, 6
  3005 - Alacant
  Tel:965988974


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes previstos en la llei estatal que regule aquesta matèria.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió d'algun dels títols acadèmics següents, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds: titulació universitària de llicenciatura o grau en Enginyeria (Enginyeria de Camins, Enginyeria Industrial, Enginyeria Forestal, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria de Mines i altres relacionades amb el programa), Ciències Ambientals i altres anàlogues o equivalents. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar incurs en cap de les causes d'incapacitat específica conforme a la normativa vigent.


 • Places

  Descripció de les places

  El contracte es realitza per un període de tres anys des de la formalització.


 • Lloc de presentació

  Registre del Consorci, situat en les adreces següents:
  - Av. de l'Estació, núm. 6, d'Alacant.
  - C/ Vent de Llevant, núm. 4, local 5, del Campello (Alacant).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://consorcioresiduos6a1.sedelectronica.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar