Detall

369-B. Cos C1-04 educadors infantils, actualització de mèrits i noves inscripcions (OPO-08 i lliure). Es requereix el títol de Formació Professional de segon grau en l'especialitat d'Educació Infantil, tècnic superior en Educació Infantil o equivalent.


 • Descripció

  369-B. Cos C1-04 educadors infantils, actualització de mèrits i noves inscripcions (OPO-08 i lliure). Es requereix el títol de Formació Professional de segon grau en l'especialitat d'Educació Infantil, tècnic superior en Educació Infantil o equivalent.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual febrer

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació específica

  Estar en possessió del títol de Formació Professional de segon grau en l'especialitat d'Educació Infantil, tècnic superior en Educació Infantil o equivalent.


 • Requisits especifics

  Aquesta borsa estarà integrada pel personal que s'indica a continuació:
  1. Aspirants que hagen superat alguna de les proves de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al grup C, sector administració especial, educadors i educadores infantils, convocatòria 31/08, torns d'accés lliure i discapacitats i convocatòria 32/08, torn de promoció interna, que no es troben en actiu en el moment de la sol·licitud en llocs de treball de la mateixa naturalesa jurídica, grup, sector i especialitat de l'Administració de la Generalitat les competències en matèria de personal dels quals les exercisca la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
  2. El personal funcionari interí desplaçat o cessat en llocs de l'especialitat convocada, que haja participat en els procediments selectius anteriorment esmentats, la qual cosa es comprovarà d'ofici i no serà procedent la seua inclusió en cas contrari.
  3. També podrà formar part d'aquesta borsa qualsevol persona que reunisca la resta de requisits, estiga en possessió del títol de Formació Professional de segon grau en l'especialitat d'Educació Infantil, tècnic superior en Educació Infantil o equivalent.


 • Lloc de presentació


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGT_BOLSA_ACT&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=70750


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGT_BOLSA_ACT_CF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=70750 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar