Detall

Socorristes de salvament aquàtic.


 • Descripció

  Socorristes de salvament aquàtic.


 • Organisme

  Guadasequies
  Av. De La Constitucio, 14
  Tel:962293005
  Fax:962293291


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola d'un dels estats membres de la Unió Europea o d'un estat part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 17/93, de 23 de desembre, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social.
  2. Tindre complits 18 anys d'edat el dia que s'inicie el contracte corresponent de treball i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca el compliment de les funcions corresponents.
  4. Estar en possessió del títol oficial necessari per a donar el servei de socorrisme en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
  5. No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, ni culpable en una causa d'incapacitat de les contingudes en la legislació vigent.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de presentar amb el model d'instància normalitzat (annex I).
  Les sol·licituds s'han d'acompanyar dels justificants dels requisits enumerats en la base tercera i els mèrits que s'al·leguen, segons s'indica:
  - Instància segons el model normalitzat (annex I).
  - DNI.
  - Titulació exigida per al lloc de treball.
  - Contractes de treball.
  - Informe de vida laboral actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  No seran objecte de baremació els mèrits que no siguen degudament acreditats segons aquestes bases o siguen aportats en una data posterior a l'últim dia de presentació de sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://guadassequies.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar