Detall

Peons de serveis múltiples


 • Descripció

  Peons de serveis múltiples


 • Organisme

  La Vilavella
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:964677448
  Fax:964677635


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació exigida: - Certificat d'Escolaritat o equivalent.


 • Documentació / Informació

  a) Declaració responsable de l'aspirant, indicativa del compliment dels requisits exigits legalment. S'ha de presentar d'acord amb el model de l'annex III.
  b) Fotocòpia del NIF o, si escau, del passaport.
  c) Titulació exigida (Certificat d'Escolaritat, com a mínim).
  d) Documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen a l'efecte de la valoració en la fase de concurs.
  e) Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 10,00 euros, que seran satisfets pels aspirants quan es presente la sol·licitud i no podran ser retornats excepte en el cas de no ser admesos per falta dels requisits.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds (segons el model de l'annex II) s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de la Vilavella.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do;jsessionid=C98CCA3AAB12FDD3D5255E574C60F979?idAnuncio=105312


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar