Detall

Agent de la Policia Local - PROCEDIMENT DE CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - PROCEDIMENT DE CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Vinaròs
  Plaça Parroquial, 12
  Tel:964407700
  Fax:964407701


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic, o equivalent.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència/pes que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  autoliquidació


 • Places

  Nombre de places

  7

 • Documentació / Informació

  - Documentació acreditatiu del pagament de la taxa per drets d'examen.
  L'import de la taxa, que es fixa en 80 €, s'ha de fer efectiu en règim d'autoliquidació per mitjà de l'imprés establit a aquest efecte per l'Ajuntament de Vinaròs i que estarà a disposició dels aspirants a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OIAC), pl. Jovellar, s/n.
  - S'hi ha d'adjuntar la documentació, degudament compulsada, acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant valorables en la fase de concurs. Aquesta documentació s'ha de presentar amb la instància de sol·licitud d'admissió en sobre tancat que podrà ser lacrat. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en el moment de la presentació de les instàncies. La documentació es tornarà als aspirants que no siguen seleccionats, una vegada siga ferma la resolució del procés de selecció, si així ho sol·liciten.


 • Lloc de presentació

  Registre general o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://vinaros.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar