Detall

Socorrista


 • Descripció

  Socorrista


 • Organisme

  Ibi
  Carrer Les Eres, 48
  Tel:965552450
  Fax:965552935


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió almenys del titulació de tècnic en Salvament Aquàtic i Primers Auxilis
  e) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  f) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en cas del personal laboral, de què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent , ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI.
  b) Fotocòpia de la titulació exigida en la base segona d'aquesta convocatòria.
  c) Relació de tots els mèrits que l'aspirant considere oportuns per a valorar en la fase de concurs, i no es podran aportar còpies amb la instància. En la fase de concurs no es procedirà a la valoració dels mèrits que no hagen sigut indicats.


 • Lloc de presentació

  Seu Electrònica o en el registre general d'aquest, en el model oficial que serà facilitat per l'ajuntament.
  Les instàncies podran presentar-se igualment a través de qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ibi.es/es/ayuntamiento/rh-y-oferta-publica-de-empleo/ultimas-convocatorias/4


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar