Detall

Agent de policia local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de policia local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  e) Estar en possessió de la titulació exigida, o una d'equivalent, per a l'accés a l'escala bàsica, subgrup C1, com són els títols de Batxillerat o de tècnic (article 76 del TRLEBEP), o els equivalents (Batxillerat Superior, Formació Professional de 2n grau o Cicle Formatiu de grau mitjà d'FP), o complir les condicions per a obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret, i s'ha d'acreditar degudament en aquest sentit per les persones aspirants.
  e) Tindre,com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència-pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'estableixen reglamentàriament, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres, els homes, i 1,60 metres, les dones.


 • Taxa ordinària

  145,00 €


  Descripció de la taxa

  La persona aspirant, abans de fer l'ingrés de la taxa, s'ha de personar en les oficines de l'Ajuntament (Intervenció) a fi que s'efectue l'autoliquidació corresponent. Amb el justificant de l'autoliquidació, han d'acudir a la Caixa Rural Sant Josep de Nules i ingressar la taxa en el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, i indicar el procés selectiu a què correspon l'ingrés.

  En cas que la persona aspirant ingresse els drets d'examen mitjançant una transferència bancària, un gir postal o un de telegràfic, hi ha de constar el nom i els cognoms, el DNI i el procés selectiu al qual correspon, així com el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, de la Caixa Rural Sant Josep de Nules.

  La devolució dels drets d'examen no és procedent en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  TORN LLIURE
  La relació de llocs i places objecte d'aquesta convocatòria són les núm. 49, 52, 53 i 56 de l'RPT de l'Ajuntament de Nules i formen part de l'oferta d'ocupació pública d'aquesta administració, que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 9, de 20 de gener de 2018.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu s'han d'adreçar a l'alcalde president, per a la qual cosa cal utilitzar el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex i que el facilita el Registre General de l'Ajuntament.

  DOCUMENTS QUE CAL APORTAR
  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris emplenats degudament.
  b) Fotocòpia del DNI o l'original del DNI, només en cas de presentació presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules.
  c) Fotocòpia o l'original, només en cas de presentació presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules, de la titulació acadèmica exigida en la base 3.e, o certificació acadèmica que acredite haver acabat tots els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En cas de titulacions homologades o equivalents exigides, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  d) Fotocòpia dels carnets de conduir classe B i A2
  e) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre d'aquesta corporació, en horari d'oficina, o de la manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas que es presente la sol·licitud a través de la seu electrònica, pot utilitzar-se la instància general, en què cal fer constar les dades que s'indiquen en el model de sol·licitud.

  En cas que la instància es presente en un organisme diferent a l'Ajuntament de Nules, s'ha de remetre un avís d'aquesta circumstància mitjançant un correu electrònic adreçat a aquest ajuntament, a l'adreça rrhh@nules.es.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://nules.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar