Detall

Agent de Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Ibi
  Carrer Les Eres, 48
  Tel:965552450
  Fax:965552935


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica: títol de Batxillerat o de tècnic, o un d'equivalent.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència-pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'estableixen reglamentàriament, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres, els homes, i 1,60 metres, les dones.


 • Taxa ordinària

  75,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés dels drets d'examen pot efectuar-se en l'entitat bancària següent:
  BBVA: ES72 0182 5596 95 0200002360
  L'impagament dels drets d'examen dona lloc a l'exclusió definitiva de les persones aspirants en el procés selectiu, i no és possible l'esmena posterior. En cas que l'aspirant quede exclòs per qualsevol causa, no tindrà dret a la devolució de l'import satisfet.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Torn lliure


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades que vulguen prendre part en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar mitjançant una instància adreçada al Sr. Alcalde President de l'Excm. Ajuntament d'Ibi, en el model oficial que facilita l'Ajuntament.

  En la instància, les persones interessades han de manifestar que tenen tots els requisits establits en la base segona d'aquesta convocatòria, referits a la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Fotocòpia del DNI.
  b) Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Així mateix, han d'indicar en la sol·licitud (o en un full annex) els mèrits que al·leguen i que consideren que han de ser valorats en la fase de concurs, els documents acreditatius d'aquests no s'han d'aportar en aquest moment, sinó que els han d'aportar els aspirants en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del moment en què el tribunal expose al públic, en el tauler d'anuncis municipal, la llista d'aspirants que superen tots els exercicis eliminatoris.
  Només són objecte de valoració els mèrits que s'hagen al·legat en la sol·licitud de participació i que es justifiquen documentalment en el termini indicat de 10 dies hàbils.
  d) Justificant d'haver ingressat l'import de la taxa en concepte de drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en la seu electrònica o en el registre general d'aquest ajuntament. De la mateixa manera, es poden presentar per mitjà de qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ibi.es/es/ayuntamiento/rh-y-oferta-publica-de-empleo/ultimas-convocatorias/4


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar