Detall

Peó de Manteniment


 • Descripció

  Peó de Manteniment


 • Organisme

  Albuixech
  Plaça l'Ajuntament, 1
  Tel:961400151
  Fax:961401284


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  - Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un dels estats membres de la Unió Europea; o ser cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret; o ser descendent i descendent del seu cònjuge sempre que no estiguen separats/ades de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'edat dependents; o ser persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors. Els estrangers amb residència legal a Espanya poden accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
  - Edat: tindre 16 anys i no excedir, si escau, l'edat de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  - No haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà d'un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol de les funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  - Acreditar estar en possessió, com a mínim, del CERTIFICAT D'ESCOLARITAT.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  Cajamar: núm. de compte ES22 3058 2139 4827 3200 0025. En el document de l'ingrés cal especificar el nom i els cognoms i la prova selectiva a la qual correspon.


 • Documentació / Informació

  · Fotocòpia compulsada dels títols i certificats exigits en l'apartat anterior per a poder ser aspirant en aquest procés selectiu (titulació acadèmica)
  · Així mateix, els requisits exigits per a la fase del concurs de mèrits.
  · Fotocòpia del DNI, anvers i revers.
  · Resguard de l'ingrés de les taxes d'examen. La quantia d'aquesta taxa és de 60 euros (vegeu l'Ordenança reguladora de les taxes per prestació dels serveis administratius en proves i expedients de selecció de personal, BOP núm. 197, de data 13/10/2017).


 • Lloc de presentació

  Registre general d'entrada o en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.albuixech.es/category/noticias/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar