Detall

Tècnic d'Educació.


 • Descripció

  Tècnic d'Educació.


 • Organisme

  Alaquàs
  Major, 88
  Tel:961519400
  Fax:961519403


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  A) Borsa de llicenciatura o grau universitari del camp de coneixement o l'àmbit d'experiència cientificotecnològic, segons l'Ordre de 14 de Juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes establits en els annexos I i III del Decret 220/1999, del Govern Valencià, de 23 de novembre, i per les quals es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres públics de formació de persones adultes de la Comunitat Valenciana, per a l'execució dels programes indicats en l'article quint de la Llei 1/95, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de formació de persones adultes.

  B) Borsa de llicenciatura o grau universitari del camp de coneixement o l'àmbit d'experiència de la comunicació, segons l'Ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes establits en els annexos I i III del Decret 220/1999, Del Govern Valencià, de 23 de novembre, i per les quals es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres públics de formació de persones adultes de la Comunitat Valenciana, per a l'execució dels programes indicats en l'article quint de la Llei 1/95, de la Generalitat Valenciana, de 20 de gener, de formació de persones adultes.

  C) Borsa de llicenciatura o grau universitari del camp de coneixement o l'àmbit d'experiència de les ciències socials, segons l'Ordre de 14 de Juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes establits en els annexos I i III del Decret 220/1999, del Govern Valencià, de 23 de novembre, i per les quals es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres públics de formació de persones adultes de la Comunitat Valenciana, per a l'execució dels programes indicats en l'article quint de la Llei 1/95 de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de formació de persones adultes.

  En tots els casos, les persones candidates han d'acreditar tindre el curs d'adaptació pedagògica (CAP) o el màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, i han d'adjuntar a la instància el document que ho acredite.

  Igualment, han d'estar en possessió del títol de nivell mitjà de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) o el C1 de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) o equivalent.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que s'estableix en l'article 57 de la Llei 7/2007, pel que fa als nacionals dels estats membres de la Unió Europea i altres estrangers amb residència legal a Espanya. En aquest cas, els aspirants han d'acreditar el domini parlat i escrit del castellà com a llengua oficial de l'Estat.
  - Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques pròpies del lloc.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat/ada per a ocupar llocs en aquestes, d'acord amb el que disposa l'article 56 d de la Llei 7/2007. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, la prostitució, l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 afegit a l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica al menor (annex III).
  - Estar en possessió de la titulació universitària requerida per al lloc, d'acord amb el que s'indica en la base segona.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha d'efectuar en CAJAMAR, en el compte bancari ES 36 3058 7035 1827 3200 0010, i s'ha d'indicar el nom, els cognoms i el DNI/NIE.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS
  Estaran exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:
  a) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria de les proves selectives d'accés als cossos i les escales de funcionaris o a les categories de personal laboral convocades per aquesta administració pública en les quals sol·liciten la seua participació. Són requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini de què es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, i no tinguen, així mateix, rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

  BONIFICACIONS
  Tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que ostenten la condició de membre de família nombrosa o de família monoparental/monomarental en la data en què finalitze el termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu.

  DOCUMENTACIÓ QUE HEU DE PRESENTAR
  En el cas d'exempció de taxes:
  - Certificat de la condició de DESOCUPAT emés pel Servef
  - Certificat de no haver rebutjat cap oferta d'ocupació emés pel Servef
  - Justificant de no percebre rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

  En el cas de bonificació de taxes:
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen (17,5 euros) en CAJAMAR, en el compte bancari ES 36 3058 7035 1827 3200 0010, amb la indicació del nom, els cognoms i el DNI/NIE
  - Justificant d'ostentar la condició de membre de família nombrosa o de família monoparental/monomarental.


 • Places

  Descripció de les places

  Denominació: tècnic/a d'Educació.
  Grup: A subgrup: A1
  Nivell complement: 20
  Complement específic: 4.887,40 anuals


 • Documentació / Informació

  Els interessats han de presentar la instància degudament omplida, segons el model que figura com a annex II d'aquestes bases, i l'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa.

  En les proves selectives s'establiran adaptacions de temps i mitjans per a les persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 % que ho sol·liciten. Quan la discapacitat acreditada de l'aspirant afecte la seua capacitat productiva o mecànica per al desenvolupament de les proves o els exercicis en qüestió en el temps assenyalat, podrà admetre's excepcionalment l'ampliació en un terç del temps previst per a la realització de la prova.

  A aquesta instància s'ha d'acompanyar:
  - Fotocòpia del DNI/NIE en vigor.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida per la convocatòria.
  - Fotocòpia del títol acreditatiu del coneixement del valencià, d'acord amb el que es preveu en la lletra H de la base tercera.
  - Fotocòpia del títol acreditatiu del curs d'adaptació pedagògica (CAP) o màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  - La declaració responsable de compliment dels requisits per a concórrer en aquest procés selectiu.
  - Model annex III de la convocatòria.
  - Currículum acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits al·legats i especificats en aquestes bases. Els mèrits no acreditats documentalment no seran valorats.
  - Altra documentació que haja de ser valorada en la fase de concurs.
  - En cas de persones amb algun tipus de discapacitat, cal aportar, igualment, el document acreditatiu d'aquesta, així com un escrit en el qual s'especifique qualsevol tipus d'adaptació necessària a l'hora de la realització de les proves, expedit per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes.


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Ajuntament d'Alaquàs o en qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les instàncies presentades en les oficines de Correus, d'acord amb el que es preveu en l'article 16.4, s'han de presentar en aquestes oficines en un sobre obert perquè siguen datades i segellades pel personal de Correus abans de ser certificades, dins del termini de presentació d'instàncies.

  Només en aquest cas s'entendrà que les instàncies han tingut entrada en el registre general d'aquest ajuntament en la data en què van ser entregades en l'oficina esmentada.

  Els participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents de l'Ajuntament d'Alaquàs, han de remetre una còpia d'aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent: rrhh@alaquas.org.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.alaquas.org/documento.asp?id_do=15522&cabecera=3&i=0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar