Detall

Monitors escola d'estiu a temps parcial


 • Descripció

  Monitors escola d'estiu a temps parcial


 • Organisme

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o la d'un altre país estrangers en els termes previstos en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o titulació equivalent, d'acord amb el que es disposa en l'Ordre EDU/1603/2009 i l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.
  El títol de Monitor d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT) o titulació equivalent d'acord amb el que es disposa en l'annex II del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, que estableix:
  2. A l'efecte de les activitats regulades en el títol II d'aquest decret, seran equivalents als diplomes de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil:
  a) Els diplomes emesos pels organismes responsables en matèria de joventut de les comunitats autònomes que capaciten per a la realització de les funcions de monitor/a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
  b) Les titulacions de formació professional que incloguen íntegrament la qualificació professional de dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del Catàleg nacional de qualificacions professionals.
  c) El certificat de professionalitat de dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, que recull la qualificació de dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del Catàleg nacional de qualificacions professionals, expedit pels organismes competents.
  En cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  d) Tindre la capacitat funcional suficient per a dur a terme les tasques.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'absència del qual serà un requisit no esmenable.
  g) Tindre el certificat que acredite NO CONSTAR en la base de dades del Registre central de delinqüents sexuals del Ministeri de Justícia en el moment de la contractació.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Amb el justificant de l'autoliquidació, s'ha d'acudir a la Caixa Rural Sant Josep de Nules i ingressar la taxa en el
  compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, i indicar el procés selectiu a què correspon l'ingrés.
  En cas de fer l'ingrés dels drets d'examen mitjançant transferència bancària, gir postal o telegràfic, l'aspirant ha de fer constar el nom i els cognoms, el DNI i el procés selectiu al qual correspon, així com el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, de la Caixa Rural Sant Josep de Nules.


 • Places

  Descripció de les places

  a) Nombre de llocs: el nombre de llocs que cal cobrir dependrà del nombre d'alumnes inscrits, i es preveu un
  nombre inicial de 20 i un màxim de 22 monitors.
  b) Durada: Mes de juliol.
  c) Jornada: 30 hores setmanals.
  d) Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 hores. Una vesprada de 16,00 a 18,00 hores. Tres hores setmanals a realitzar en funció de les activitats programades.


 • Documentació / Informació

  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris degudament omplits.
  b) Fotocòpia del DNI o original del DNI, només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules.
  c) Fotocòpia o original només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules de la titulació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions homologades o equivalents exigides, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  d) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen d'acord amb la base 3.6.
  e) La documentació acreditativa dels mèrits per a valorar en el concurs, segons el model establit en aquestes bases (annex III).


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament. En cas que es presente la sol·licitud a través de la seu electrònica, pot utilitzar-se la instància general, en què cal fer constar les dades que s'indiquen en el model de sol·licitud.
  En cas que la instància es presente en un organisme diferent de l'Ajuntament de Nules, cal avisar d'aquesta circumstància amb un correu electrònic dirigit a aquest ajuntament, a l'adreça rrhh@nules.es.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://nules.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar