Detall

GERENT PER Al "PLA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE LA COSTERA-CANAL"


 • Descripció

  GERENT PER Al "PLA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE LA COSTERA-CANAL"


 • Organisme

  Mancomunidad "La Costera-Canal"
  Tel:962280441
  Fax:962280451


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a)Estar el possessió d'un títol de diplomatura o grau universitari.
  b)Estar el possessió del títol de valencià de grau mitjà (C1).
  c)Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea. També podran participar, qualsevol que siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels i les espanyoles i dels nacionals d'altre Estat membre de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i del seu o seua conjugue sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'edat dependents.

  L'accés a l'ocupació publica s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya als que siga d'aplicació la lliure circulació dels treballadors i treballadores.
  Així mateix, conforme a l'article 57.4 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i a l'article 10 de la Llei 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers extracomunitaris amb residència legal a Espanya per poder accedir com a personal laboral al servei de les Administracions Públiques en igualtat de condicions que els espanyols i espanyoles.

  d)Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
  e)Tenir setze anys complits i no excedir, en el seu cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f)No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas del personal laboral en el que fora inhabilitat. En cas de nacional d'altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, no haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que no permeta l'accés a l'ocupació pública al seu Estat, en els mateixos termes.

  g)Disposar de permís de conduir B, atés que l'àmbit d'actuació del gerent serà el dels municipis que integren la Mancomunitat de la Costera-Canal.
  h)Els aspirants que resulten seleccionats se sotmetran al règim d'incompatibilitats vigent.


 • Documentació / Informació

  1.Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
  2.Currículum Vitae.
  3.Fotocòpia del Permís de conduir B.
  4.Documentació de titulacions i les que es presenten a l'efecte de justificar els mèrits que s'al·leguen.
  5.L'experiència professional s'acreditarà amb els documents convenients (contractes i/o certificat de serveis prestats per a l'administració pública) i a més, ineludiblement, la vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  6.Autobaremació.
  7.Memòria de gestió, en relació amb el Pla de Dinamització Turística de la Mancomunitat la Costera-Canal i que versarà sobre les funcions i tasques a desenvolupar, les possibles propostes encaminades a difondre el pla, així com realitzar un control adequat dels expedients i acomplir les accions que s'inclouen al Pla. Aquesta memòria s'haurà d'exposar en l'entrevista i haurà de tindre una extensió mínima 3 cares per foli i màxima de 5 cares per foli).


 • Lloc de presentació


  Registre General de la Mancomunitat La Costera-Canal, situada en la Plaça de la Seu, Mancomunitat de La Costera-Canal
  Plaça de la Seu, 11, Valencia. 46800 (València). Tel. 962280441. Fax:
  Codi Validació: 322WDC76DHZAX6LNNNKE9NQWW | Verificació:http://lacosteracanal.sedelectronica.es/
  Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 13
  11, 46800 Xàtiva (València), dins de l'horari del Registre (de 9 a 14 h.) o per qualsevol altre mitjà admès en Dret.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lacosteracanal.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar