Detall

Tècnic o tècnica mitjans de Conservació d'Estructures Anatòmiques Humanes


 • Descripció

  Tècnic o tècnica mitjans de Conservació d'Estructures Anatòmiques Humanes


 • Organisme


  Universitat de València (UV)
  Servei de Recursos Humans
  Avinguda Blasco Ibáñez, 13 – nivell 1
  46010 València
  Tel.: 96 386 42 12 – 96 386 42 17
  Fax: 96 386 42 90
  Webhttp://www.uv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser nacional d'algun estat en el qual s'aplique la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals establits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Així mateix, poden participar els familiars (cònjuges, ascendents o descendents) d'aquests treballadors o treballadores que complisquen els requisits establits en la Llei 17/1993, de 23 de desembre, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, i pel Reial decret 800/1995, de 19 de maig.
  - Haver complit 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  - Tindre els requisits exigits per a accedir als llocs de treball que es convoquen, que es troben relacionats en l'annex II.
  - Tindre les capacitats física i psíquica necessàries per a exercir les funcions corresponents als llocs que es poden accedir a través de la borsa convocada.
  - No trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  - No haver sigut separat o separada, mitjançant un expedient disciplinari, d'alguna administració o ocupació pública. En cas que es tinga nacionalitat d'un altre estat, la persona ha d'acreditar que no està inhabilitada o en una situació equivalent ni que es troba sotmesa a una sanció disciplinària, o equivalent, que li impedisca l'accés a la funció pública en el seu estat.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Drets d'examen - Universitat de València, número: ES21.0049.6721.65.2010001382


 • Exempció / Reducció taxes

  - Les persones amb diversitat funcional igual al 33 % o superior. Aquestes persones han de presentar els certificats corresponents que acrediten la seua condició de persona amb discapacitat, mitjançant una fotocòpia acarada del certificat de la Conselleria de Benestar Social o d'un òrgan competent.
  - Els membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals de categoria especial. Aquestes persones han de presentar una fotocòpia acarada de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - Gaudiran d'una bonificació del 50 % d'aquestes taxes els membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals de categoria general. Aquestes persones han de presentar una fotocòpia acarada de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.


 • Places

  Descripció de les places

  Ampliació d'una borsa de treball temporal del grup B, de tècnic/a mitjà/ana de Conservació d'Estructures Anatòmiques Humanes.


 • Documentació / Informació

  Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar la fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat.
  3.5.2. Resguard de l'ingrés dels drets d'examen i/o justificant pel qual s'acullen a l'exempció de taxes (apartat 3.7 d'aquesta convocatòria)


 • Lloc de presentació

  Registre d'Entrada de la Universitat de València (avinguda Blasco Ibáñez, 13, 46010 València), que es troba obert al públic de dilluns a divendres (horari: de 09.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pas/va/servei-recursos-humans--1285910936596.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar