Detall

Convocatòria d'un/a candidat/a elegible, per a realitzar la seua tesi doctoral amb càrrec a la concessió de la beca Santiago Grisolía de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de l'anualitat 2019, per a la col·laboració en el projecte d'investigació: Paper de la microbiota en la defensa contra els enterobacteris multiresistents. (Convocatòria 2019/56)


 • Descripció

  Convocatòria d'un/a candidat/a elegible, per a realitzar la seua tesi doctoral amb càrrec a la concessió de la beca Santiago Grisolía de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de l'anualitat 2019, per a la col·laboració en el projecte d'investigació: Paper de la microbiota en la defensa contra els enterobacteris multiresistents. (Convocatòria 2019/56)


 • Organisme

  Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
  Tel:34 961 92 57 00
  Fax:34 961 92 57 03


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  - Reunir els requisits perquè siga admés/a en un programa de doctorat. Aquests inclouen haver superat 60 crèdits inclosos en un o en diversos màsters universitaris. Nota: aquest requeriment és necessari per a avaluar l'aplicació. No obstant això, per a començar el contracte (setembre), l'estudiant haurà d'haver sigut admés en un programa de doctorat i per tant estar en possessió d'un títol de màster.
  - Tindre coneixements d'espanyol o d'anglés, a nivell de conversa, de nivell mitjà (B2).
  - No estar en possessió del títol de doctor/a.
  - No haver gaudit anteriorment d'una beca o ajuda Santiago Grisolía.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació


  Els candidats i candidates han d'enviar a l'adreça de correu electrònic isabial_rrhh@gva.es la documentació següent:
  1. Sol·licitud d'oferta de treball (degudament omplida disponible en la pàgina web:http://fisabio.san.gva.es/va/inicio)
  2. Currículum.
  3. Carta de presentació que explique la motivació per a realitzar la tesi doctoral.
  4. Taula que indique la puntuació que esperen obtindre en cada un dels apartats de mèrits valorables i una breu explicació del motiu pel qual haurien d'obtindre aquesta puntuació.

  Tant la sol·licitud, com la carta de presentació i el currículum han d'estar SIGNATS (amb rúbrica o signatura digital). Si a data de tancament de la convocatòria els candidats no han presentat els documents requerits i signats quedaran exclosos del procés de selecció.

  Una vegada conclòs aquest procés de selecció i publicada la resolució, el candidat/a seleccionat/ada ha de presentar tots els documents que acrediten la possessió dels requisits generals i necessaris i dels mèrits valorables que requerisca la Fundació. Per als requisits (generals i necessaris) i mèrits valorables no susceptibles d'acreditació possible, segons el parer del tribunal, aquest prendrà en consideració la declaració responsable realitzada pel candidat en la sol·licitud d'oferta de treball.

  No s'admetran sol·licituds que no s'envien a l'adreça de correu abans esmentada o es presenten per registre d'entrada a FISABIO: Av. Catalunya, 21, 46020 , València. És imprescindible indicar la referència de la convocatòria a què es vol optar.

  La documentació acreditativa dels requisits i els aspectes valorables indicats en el currículum han de posar-se a la disposició de la comissió d'avaluació ÚNICAMENT en cas del seu requeriment.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, ha d'enviar-se a l'adreça de correu electrònic: isabial_rrhh@gva.es


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://fisabio.san.gva.es/va/empleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar