Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

ARQUITECTE/A


 • Descripció

  ARQUITECTE/A


 • Organisme

  Alcoi/Alcoy
  Plaça d'Espanya, 1
  Tel:965537100
  Fax:965537161


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats a què els siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes previstos en la llei estatal que regule aquesta matèria, això és, en la Llei 17/1993, de 23 de desembre, de determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea.
  b) Tindre complits els 18 anys.
  c) No excedir de l'edat que puga establir-se en la convocatòria d'ingrés.
  d) Estar en possessió de la titulació exigida i que per a cada una de les places es determine en les bases específiques de la convocatòria, o complides les condicions per a obtindre-la en la data que acabe el termini de presentació d'instàncies.
  e) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions corresponents.
  f). No estar inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  g) No haver sigut separat o separada, mitjançant un expedient disciplinari, d'alguna administració o ocupació pública
  h) En el supòsit de convocatòria de places de caràcter laboral, podran accedir-hi els estrangers, d'acord amb la Llei orgànica 4/2000 d'11 de gener, sobre dret i llibertats dels estrangers a Espanya i la integració social d'aquests.


 • Taxa ordinària

  55,23 €


  Descripció de la taxa

  En la Tresoreria Municipal o en el compte corrent que, si escau, s'establisca; el pagament es podrà fer directament o per gir postal o telegràfic, o mitjançant una transferència dirigit a la Tresoreria, en què s'indique clarament la plaça a què s'aspire en cada cas.


 • Exempció / Reducció taxes

  Les persones interessades que estiguen inscrites com a demandants d'ocupació en l'Oficina d'Ocupació, i no cobren subsidi, estaran exemptes del pagament dels drets d'examen; és imprescindible que adjunten la sol·licitud amb la justificació documental d'aquesta circumstància.
  Estaran igualment exempts del pagament dels drets d'examen les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %, per a la qual cosa han d'acompanyar la sol·licitud del certificat acreditatiu d'aquesta condició, expedit per l'administració pública competent.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  a) El resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. Si el pagament es va fer mitjançant gir postal o telegràfic, s'hi ha de consignar el número de gir.

  En el moment de la sol·licitud, els aspirants han de presentar una declaració expressa i formal que reunisca tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, els quals hauran d'acreditar posteriorment en cas que siguen seleccionats.
  Quan el procés selectiu siga un concurs o concurs-oposició, els aspirants han de fer constar en la instància i presentar-hi amb aquesta tots els documents acreditatius dels mèrits al·legats.
  La documentació que han d'aportar els aspirants per a acreditar que compleixen els requisits exigits en la convocatòria i la documentació relativa als mèrits al·legats, s'ha de fer mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament, o en qualsevol dels previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.alcoi.org/ca/areas/recursos_humanos/oposiciones.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar