Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Mancomunidad El Xarpolar
  Tel:965514201
  Fax:965514208


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, les equivalències han d'aportar-les les persones aspirants, mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en el seu cas. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i, en el cas de persones estrangeres no comunitàries, tindre permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establits en l'art. 57 de l'EBEP i l'LO 4/2000 d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  c) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques de les places indicades en les bases.
  d) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Núm. compte: ES81 0081 1114 6400 0115 3219


 • Documentació / Informació

  Fotocòpia del DNI, del passaport o de la targeta de residència.
  Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a la seua expedició.
  Formulari d'autobaremació (annex IV).
  Fotocòpia i original per a la compulsa o fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  Fotocòpia del pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'aquesta mancomunitat. Les instàncies es poden presentar igualment en la forma que determina l'article 66 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://xarpolar.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar