Detall

Socorristes


 • Descripció

  Socorristes


 • Organisme

  Beniparrell
  Av. Levante, 14
  Tel:961201902
  Fax:961212696


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, la d'un dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, sense perjudici del que disposa l'article 57 de l'RDL 5/2015.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques i, per tant, no patir cap malaltia ni estar afectat/ada per limitacions físiques o psíquiques incompatibles amb l'acompliment de les funcions que s'han de desenvolupar.
  c) Tindre complits 18 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa en el règim general de la Seguretat Social.
  d) Estar en possessió del títol d'Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o haver complit les condicions per a obtindre el document acreditatiu d'aquesta titulació en la data en què finalitza el termini de presentacoió d'instàncies.
  e) Per a exercir la funció de socorrista és necessari, segons la Circular sobre seguretat en piscines 2018, emesa per la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, de la Generalitat:
  "Per a prestar servei de socorrisme en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, l'aspirant ha d'acreditar la titulació oficial necessària o superar els cursos organitzats per organismes públics o bé aquells degudament reconeguts per aquests.
  En aquest sentit, sense perjudici de l'existència d'altres organismes d'àmbit territorial diferents a la Comunitat Valenciana, tenen competència per a impartir ensenyament en matèria de salvament aquàtic i primers auxilis:

  - Les facultats de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la Comunitat Valenciana.

  - Les conselleries amb competència en educació, esport i sanitat.

  - El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF).

  - La Federació de Salvament i Socorrisme de la Comunitat Valenciana.

  - Creu Roja Espanyola.

  Així mateix, es considera títol oficial:

  - Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

  - Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

  - Llicenciat en Educació Física.

  - Tècnic d'Activitats Físiques i Esportives (TAFAD).

  També poden exercir la funció de socorrista els aspirants que tinguen les titulacions següents:

  - Certificat de Professionalitat de Socorrista en Instal·lacions Aquàtiques, AFDP0109 (RD 711/2011, de 20 de maig).

  - Certificat de Professionalitat de Socorrista en Espais Aquàtics Naturals, AFDP0209, (RD 711/2011, de 30 de maig).

  - Tècnic esportiu en salvament i socorrisme (RD 878/2011, de 24 de juny).

  - Tècnic esportiu superior en salvament i socorrisme (RD 879/2011, de 24 de maig).

  - Titulació de grau mitjà o superior que incloga els mòduls formatius associats a la qualificació de socorrisme en instal·lacions aquàtiques del Catàleg nacional de qualificacions professionals i, així mateix, acreditació d'haver superat les quatre unitats de competència de la qualificació professional de socorrisme en instal·lacions aquàtiques, o de la qualificació professional de socorrisme en espais aquàtics naturals, en virtut del procediment previst en l'RD 1224/2009, de 17 de juliol.

  - També es consideren vàlids els títols de superació dels cursos del SERVEF, de l'especialitat en socorrista aquàtic, codi AFDB10 o SPBF10.

  Cursos reconeguts per a l'exercici de la funció de socorrista:
  Es consideren vàlids els cursos que hagen sigut verificats per part de l'òrgan competent de la Generalitat dins d'un marc temporal de quatre anys, així com aquells anteriors, sempre que hagen sigut objecte de reciclatge o d'actualització.
  Aquells cursos que, per a l'actual temporada, es presenten per a la seua conformitat per la Generalitat, seran objecte de valoració amb la finalitat de determinar la seua correspondència amb els continguts i termes exigits per la normativa actualment en vigor. En aquest sentit, es comunicarà a la persona interessada, entitat o administració sol·licitant l'adequació amb aquesta als efectes procedents."
  f) Estar en possessió del títol de tècnic superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives (TAFAD), títol de Monitor de Natació o tècnic de Natació o, si escau, superior, que habilite per a prestació de cursets de natació.
  g) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  h) No estar incurs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
  i) Tindre, o estar en condicions d'obtindre en el termini de presentació de sol·licituds, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals (d'acord amb la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015 per a tota persona que treballe en contacte habitual amb menors).
  j) Estar inscrit en el SERVEF.


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI, del passaport o de la targeta de residència.
  b) Documentació acreditativa dels requisits al·legats.
  - Titulació o certificació requerida.
  - Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
  c) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Si no es presenten aquests documents durant el termini de presentació d'instàncies, aquests no seran valorats).
  - Titulacions, idiomes i cursos homologats.
  - Declaració de la renda de l'últim exercici o, en defecte d'això, certificat d'imputacions.
  - Certificat de serveis prestats i/o vida laboral.
  - Certificat de convivència
  - Volant d'empadronament.
  d) DARDE (full d'inscripció com a demandant d'ocupació en el SERVEF).
  e) Formulari d'autobaremació (annex II).


 • Lloc de presentació

  Registre general d'entrada de l'Ajuntament de Beniparrell, en horari d'oficina, de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores. Les instàncies es podran presentar, així mateix, en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://beniparrell.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar