Detall

MONITORS ESPORTIUS, D'OCI I DE TEMPS LLIURE


 • Descripció

  MONITORS ESPORTIUS, D'OCI I DE TEMPS LLIURE


 • Organisme

  Beniparrell
  Av. Levante, 14
  Tel:961201902
  Fax:961212696


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, la d'un dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, sense perjudici del que disposa l'article 57 de l'RDL 5/2015.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques i, per tant, no patir cap malaltia ni estar afectat/ada per limitacions físiques o psíquiques incompatibles amb l'acompliment de les funcions que s'han de desenvolupar.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol d'Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o haver complit les condicions per a obtindre el document acreditatiu d'aquesta titulació en la data en què finalitza el termini de presentacoió d'instàncies.
  e) Per a exercir la funció de monitor d'esport i de temps lliure o monitor responsable d'àrea, cal estar en possessió d'almenys un d'aquests títols:
  - Títol de monitor d'Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil (MAT).
  - Títol de director d'Activitats de Temps (DAT) Lliure Infantil i Juvenil.
  - Certificat de professionalitat o equivalent, d'acord amb l'annex II del Decret 86/2015, de 5 de juny.
  - Títol de tècnic superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives (TAFAD).
  - Qualsevol titulació universitària (llicenciatura, diplomatura o grau) en les àrees de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Ciències de l'Educació, vinculades al lloc de treball de monitor.
  f) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  g) No estar incurs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
  h) Tindre o estar en condicions d'obtindre, en el termini de presentació de sol·licituds, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals (d'acord amb la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015 per a tota persona que treballe en contacte habitual amb menors).
  i) Estar inscrit en el SERVEF.


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI, del passaport o de la targeta de residència.
  b) Documentació acreditativa dels requisits al·legats.
  - Titulació i/o certificació requerida.
  - Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
  c) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Si no es presenten aquests documents durant el termini de presentació d'instàncies, aquests no seran valorats).
  - Titulacions, idiomes i cursos homologats.
  - Declaració de la renda de l'últim exercici o, en defecte d'això, certificat d'imputacions.
  - Certificat de serveis prestats i/o vida laboral.
  - Certificat de convivència
  - Volant d'empadronament.
  d) DARDE (full d'inscripció com a demandant d'ocupació en el SERVEF).
  e) Formulari d'autobaremació (annex II).
  f) Projecte d'activitats (voluntari) qui vulga optar al lloc de responsable d'àrea d'esports o de tallers.


 • Lloc de presentació

  Registre general d'entrada de l'Ajuntament de Beniparrell, en horari d'oficina, de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores. Les instàncies es podran presentar, així mateix, en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://beniparrell.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar