Detall

Socorristes per a les piscines municipals


 • Descripció

  Socorristes per a les piscines municipals


 • Organisme

  Benasal
  Plaza del Ayuntamiento, 1
  Tel:964431002
  Fax:964431411


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits generals

  a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que es disposa en l'article 57 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Posseir la capacitat funcional per al compliment de les tasques.
  c) Tenir complits setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de socorrista aquàtic i de primers auxilis, renovat i amb vigència. Se acreditará amb la copia autèntica del títol.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  a) Declaració responsable de l'aspirant, indicativa del compliment dels requisits exigits legalment. Es presentarà conforme al model Annex II.
  b) Fotocòpia del DNI/NIE o equivalent, i si escau, passaport, degudament autenticada.
  c) Fotocopia del títol de socorrista i de primers auxilis, degudament autenticat.
  A més, els aspirants presentaran juntament amb la sol·licitud de participació, la documentació que s'assenyala a continuació tot i que aquesta documentació en cap cas serà requisit imprescindible per a l'admissió de l'aspirant al procés selectiu:
  1. Documentació acreditativa dels mèrits, s'admetran copies simples. En aquest cas, en el moment de la crida per a la formalització del contracte, es demanaran el documents originals per a la seua autenticació.


 • Lloc de presentació

  Ajuntament de Benassal (Pl. Ajuntament, 1 - 12160 Benassal) o en qualssevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015,


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en: • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar