Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

TÈCNIC/A MITJÀ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA - Consorci prov. Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament d'Alacant


 • Descripció

  TÈCNIC/A MITJÀ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA - Consorci prov. Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament d'Alacant


 • Organisme


  Diputació Provincial d'Alacant: Consorci d'Extinció d'Incendis i Salvament
  Autovia A-77, km. 1 (rotonda Bombers)
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Tel.: 965 67 56 97
  Fax: 965 67 7023
  Web:http://bomberos.ladipu.com/


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o, si no es té, estar en algun dels supòsits previstos per la normativa vigent per a l'accés dels nacionals d'altres estats a llocs de funcionaris en les administracions públiques. En tot cas, serà responsabilitat de la persona interessada acreditar el compliment d'aquest requisit.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Posseir la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l'exercici de les comeses i funcions assignats a la plaça.
  El Consorci es reserva el dret a sotmetre les persones que aspiren a les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  c) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Titulació: estar en possessió del títol universitari de grau o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de participació en la selecció.
  Les funcions i activitats fonamentals de la plaça són de naturalesa econòmica i de confecció de nòmines en tots els seus aspectes. En qualsevol cas, l'equivalència de titulacions ha d'aportar-la la persona que aspire per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas. Quan es tracte de títols expedits en l'estranger, es requerirà acreditar-ne l'homologació.

  f) Coneixement de la llengua castellana. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola, a l'efecte de ser admesos en la convocatòria, han d'acreditar tindre els coneixements de la llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol de nivell intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe
  el termini de presentació d'instàncies, o estar en possessió de certificat acreditatiu d'haver cursat la Primària i la Secundària o el Batxillerat a l'Estat espanyol.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Consorci prov. Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament d'Alacant


 • Documentació / Informació

  a. DNI: fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, del passaport en vigor o d'un document equivalent per als aspirants no nacionals.
  b. Nacionalitat: els participants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acompanyar la sol·licitud d'una fotocòpia de la documentació acreditativa del coneixement del castellà.
  c. Titulació: fotocòpia de la titulació requerida en aquestes bases, o de la certificació acadèmica que acredite haver realitzat i aprovat els estudis complets corresponents per a l'expedició del títol.


 • Lloc de presentació

  Registre General del Consorci d'Alacant, també s'hi pot accedir a través de la pàgina web del Consorci, www.consorciobomberosalicante.es


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.consorciobomberosalicante.es/tablon-de-anuncios/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar