Detall

Agent de policia


 • Descripció

  Agent de policia


 • Organisme

  Muro de Alcoy
  Placeta Molina, 4
  Tel:965530557
  Fax:965531769


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tenir la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del Títol de Batxiller Superior o Tècnic, Formació Professional de segon grau o equivalent o complides les condicions per a obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies. Les equivalències les deurà determinar l'autoritat educativa competent.
  c) No patir cap malatia o defecte físic que impedisca el compliment de les funcions, d'acord amb el quadre de exclusions mèdiques establert per l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, i tenir una estatura mínima d'1,65 metres els homes i d'1,60 metres les dones.
  d) Tenir almenys 18 anys i no excedir, si procedeix, de l'edat màxima de jubilació forzosa.
  e) No estar o haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques; ni tenir an
  tecedents penals.
  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B (automòbils), i A o A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no excedisquen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/Kg.
  g) Comprometr's mitjançant declaració jurada, a dur armes de foc i, si es dona el cas, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  22,85 €


  Descripció de la taxa

  Cajamar Caja Rural IBANES61 3058 2618 3427 3200 0018 SWIFT/Código BIC CCRIES2AXXX


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  2 pel torn lliure, mitjançant el sistema d'oposició i 1 pel torn de mobilitat.


 • Documentació / Informació

  A) Document Nacional d'Identitat.
  B) Titulació exigida, o justificant d'haver abonat les taxes per a la seua expedició en el cas de no tenir-la.
  C) Declaració de no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, així com de no trobar-se sotmés en cap de les causes d'incapacitat específica, d'acord amb
  la normativa vigent.
  D) Certificat Mèdic Oficial en el que deurà constar expressament que es compleixen els requisits establerts a l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
  E) Permisos de conducció corresponents.
  F) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen al següent compte bancari habilitat per a aquest procés: Cajamar Caja Rural IBANES61 3058 2618 3427 3200 0018 SWIFT/Código BIC CCRIES2AXXX. L'import dels drets d'examen ascendeix a la quantitat de vint-i-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims (22'85€). A l'ingrés haurà de constar el nom i cognoms de l'aspirant que es presenta a aquest procés, i no altres dades.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament i estaran a disposició dels aspirants a la pàgina web municipal www.vilademuro.net (serveis municipals-recursos humans-ocupació pública), s'adreçaran a l'Alcalde-President de la Corporació i es presentaran al Registre General o en la forma establerta a l'article 66 de la Llei 39/2015,


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.vilademuro.net/es/3/oficina-virtual/10/ocupacion-publica.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar