Detall

Ordenances i subalterns


 • Descripció

  Ordenances i subalterns


 • Organisme

  Albaida
  Plaça Major, 7
  Tel:962900960
  Fax:962900667


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: Posseir la nacionalitat espanyola o d'alguns dels Estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que es disposa en l'art. 57 TREBEP.
  b) Capacitat: Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  c) Edat: Tenir complits setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Títol: Estar en possessió o en condicions d'obtenir-ho en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies, del certificat d'escolaritat o, en el seu cas, qualsevol titulació equivalent.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari.
  e) Idioma: Estar en possessió del certificat de coneixements generals de nivell A2 o grau oral de valencià, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de València o equivalent, o en condicions d'obtenir-ho en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  f) Expedient: No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari de cap de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala objecte de la present convocatòria.
  g) Estar en possessió del permís de conducció B.
  h) No patir malaltia o defecte físic que impedisca el normal exercici de les funcions del càrrec. Les persones aspirants amb diversitat funcional, hauran d'acreditar l'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball objecte de la present convocatòria, per mitjà de dictamen expedit, amb anterioritat a la iniciació de les proves selectives, per un equip multi professional competent, conforme al que estableix l'article 38.3 de la Llei 13/1992 de 7 d'abril.
  i) Es podran presentar els nacionals dels estats membres de la Unió Europea, en igualtat de condicions que els espanyols/es, donat que les tasques no impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen com a objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les Administracions Públiques.


 • Taxa ordinària

  6,01 €


  Descripció de la taxa

  Compte de l'Ajuntament d'Albaida del BBVA el codi del qual es detalla tot seguit: ES04/0182/1428/64/0000403882


 • Documentació / Informació

  Les instàncies sol·licitant prendre part en el present procés selectiu, hauran d'estar degudament emplenades i s'hauran d'ajustar al model normalitzat que apareix a l'annex I a les bases.
  Els/les aspirants manifestaran que reuneixen totes i cadascuna de les condicions i requisits exigits a les Base Tercera, referides al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies
  A la instància s'acompanyarà justificant de l'abonament dels drets d'examen.
  Igualment acompanyarà a la instància una declaració responsable acreditativa del currículum professional de l'aspirant ajustada al model normalitzat, annex II


 • Lloc de presentació

  Registre General del mateix o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://albaida.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar